Dubbelseende efter en stroke

Efter en stroke är det inte ovan­ligt att indi­vi­der upp­le­ver en rad neu­ro­lo­giska för­änd­ringar. Att få syn­pro­blem i form av dub­bel­se­ende är en vanlig kom­pli­ka­tion efter stroke. Vi kan hjälpa dig att träna bort ditt dub­bel­se­ende. 

kvinna som lider av dubbelseende efter stroke

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av sam­syns­pro­blem — resul­tat på 2 minuter!

Dub­bel­se­ende, eller diplopi, inträf­far när ögonen inte riktar sig mot samma punkt. Detta kan följakt­li­gen vara ett resul­tat av skador på hjär­nans kon­troll över ögon­musk­lerna. Till­stån­det kan vara till­fäl­ligt eller lång­va­rigt och kräver under dessa omstän­dig­he­ter spe­ci­a­li­se­rad vård och reha­bi­li­te­ring för att hantera och för­bättra syn­funk­tio­nen.

Komplikationer och behandling

Efter en stroke, som uppstår när blod­till­för­seln till en del av hjärnan dess­utom bloc­ke­ras, kan en mängd olika symtom uppstå bero­ende på det skadade området. Ett vanligt och ibland påtag­ligt besvär är att man upp­le­ver att man ser dubbelt. 

Orsaken till dub­bel­se­ende efter en stroke är ofta skador på de nerver som styr ögon­musk­lerna. Det kan också vara skador på de delar av hjärnan som är ansva­riga för synin­tryck och dess sam­ord­ning.

VR-träning hjälpte Theresa att återhämta sig efter sin stroke


“Efter min stroke började jag se dubbelt och fick för­säm­rat synfält. Jag tränade med Imvi Labs VR-glas­ö­gon och nu är dub­bel­se­en­det borta, syn­fäl­tet till­baka och jag har mer energi.”

Theresa,  70 år

Testa vår patenterade VR-träning

Träna bort dub­bel­se­en­det genom att titta på film. 

Rehabilitering

Behand­ling för dub­bel­se­ende inklu­de­rar ögon­mus­kel­trä­ning, använd­ning av pris­ma­glas­ö­gon för att kor­ri­gera synen. Men även kirur­giska ingrepp kan vara aktu­ella för att justera ögon­musk­lerna.

Reha­bi­li­te­ring och övningar som foku­se­rar på att för­bättra
ögon­mus­kel­funk­tio­nen samt ögats sam­ord­ning, är viktiga för att hjälpa pati­en­ter att hantera dub­bel­se­ende och sedan återfå så mycket normal syn­funk­tion som möjligt.

En tidig och kon­ti­nu­er­lig reha­bi­li­te­rings­pro­cess kan vara avgö­rande för att opti­mera resul­tat och för­bättra livs­kva­li­te­ten för de som drabbas av detta till­stånd efter en stroke.