ADHD och samsynsproblem

ADHD är en neu­ropsy­ki­a­trisk diagnos som ofta påver­kar för­må­gan att foku­sera, orga­ni­sera upp­gif­ter och kon­trol­lera impul­ser. Ofta för­kom­mer ADHD till­sam­mans med det som kallas för sam­syns­pro­blem och ibland kan de till och med för­väx­las.

vuxen tjej med adhd

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av sam­syns­pro­blem — resul­tat på 2 minuter!

Sam­syns­pro­blem innebär att ögonen inte sam­ar­be­tar lika bra som de skulle kunna göra. Detta ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem är mycket vanligt och drabbar cirka 10% av befolk­ningen. Sam­syns­pro­blem är inte i första hand ett problem med ögonen. Det är ett problem med hjär­nans koor­di­na­tion av ögonen. 

Dålig ögonkoordination påverkar koncentrationsförmågan

När man har problem med dålig ögon­ko­or­di­na­tion har man svårt att få skärpa i en punkt med båda ögonen. Hjärnan för­sö­ker kom­pen­sera för pro­ble­met och får då jobba hårdare, vilket för­bru­kar mycket energi i pann­lo­ben. På endast 10 minuter kan upp till 90% av hjär­nans till­gäng­liga energi för­bru­kas. Detta för­vär­rar i hög grad ADHD-symptom och är sam­ti­digt för­kla­ringen till varför en för­bätt­rad samsyn får stor effekt för per­so­ner med ADHD. 

Hur VR-träning kan hjälpa dig med ADHD

Med hjälp av vår metod tränar du upp ögon­ko­or­di­na­tio­nen genom att titta på val­fritt strea­mat inne­håll. 

Vår paten­te­rade teknik pendlar filmen du väljer att titta på i sidled, och ögonen följer auto­ma­tiskt med i rörel­sen. Detta stärker sam­ar­be­tet mellan ögonen. 

På bara några veckor kan man känna skill­nad. Ökad koncentrations­förmåga och snab­bare läs­has­tig­het. 

Du väljer själv vad du vill titta på när du tränar. Idag kan man titta på vad man vill från bland annat strea­ming­tjäns­terna YouTube och SVT Play.

Så säger våra nöjda kunder

“Nu är jag och min son klara med vår träning & vi har fått fan­tas­tiskt fina resul­tat. Utöver snab­bare läs­has­tig­het så kommer detta hjälpa med min ADHD.”
rickard-nordström
Rickard Nord­ström
@magisternordström har tränat med Imvi
“Jag har ADHD och efter trä­ningen är jag mycket piggare efter en dag på jobbet. Tes­terna visar 32% högre läs­has­tig­het och 77% bättre samsyn.”
Erik Diffner
35 år och har tränat med Imvi


“Jag fick fel­ak­tiga dia­gno­ser för både utmatt­nings­de­pres­sion och ADHD innan jag fick rätt hjälp och förstod att jag hade sam­syns­pro­blem. ”

Thomas,  28 år

Testa vår patenterade VR-träning

Stärk ögon­ko­or­di­na­tio­nen och för­bättra kon­cent­ra­tio­nen genom att titta på film. 

Vad är ADHD?

ADHD, eller Atten­tion Deficit Hype­racti­vity Disor­der på eng­elska, är en neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning som van­ligt­vis upp­trä­der i barn­do­men men som ofta fort­sät­ter in i vuxen ålder. Den kän­ne­teck­nas av svå­rig­he­ter med att bibe­hålla upp­märk­sam­het och kon­cent­ra­tion samt av över­ak­ti­vi­tet och impul­si­vi­tet. Män­ni­skor med ADHD kan ha svårt att orga­ni­sera upp­gif­ter, följa instruk­tio­ner och avsluta projekt. Det är ett hete­ro­gent till­stånd med olika svå­rig­hets­grad och olika kom­bi­na­tio­ner av symptom. ADHD påver­kar inte bara indi­vi­dens aka­de­miska och yrkes­mäs­siga pre­sta­tio­ner utan också ens rela­tio­ner och över­gri­pande livs­kva­li­tet.

Några symptom och tecken

  • Upp­märk­sam­hets­pro­blem: Svå­rig­he­ter med att bibe­hålla upp­märk­sam­het under längre peri­o­der, lätt dis­tra­he­rad av yttre stimuli.
  • Hyper­ak­ti­vi­tet: Över­ak­ti­vi­tet, svå­rig­he­ter med att sitta stilla, känner sig ofta rastlös.
  • Impul­si­vi­tet: Handlar utan att tänka på kon­se­kven­serna, svårt att vänta på sin tur.

Diagnos och utredning

Dia­gnos­ti­se­ring av ADHD är en komplex process som inne­fat­tar en nog­grann utvär­de­ring av indi­vi­dens symtom, bete­en­de­möns­ter och livs­hi­sto­ria. Van­ligt­vis utförs dia­gno­sen av en kva­li­fi­ce­rad psy­ko­log, psy­ki­a­ter eller spe­ci­a­list inom neu­ropsy­ki­a­tri. Dia­gnos­tiska kri­te­rier fast­ställda av dia­gnos­ma­nu­a­ler som DSM‑5 eller ICD-10 används som rikt­lin­jer för att bedöma om en individ upp­fyl­ler kraven för att få en ADHD-diagnos.

Utvär­de­ringen kan inklu­dera en rad olika metoder, såsom inter­vjuer med indi­vi­den och deras nära anhö­riga för att samla in infor­ma­tion om sym­to­mens var­ak­tig­het och svå­rig­hets­grad. Psy­ko­lo­giska tester kan också använ­das för att bedöma kog­ni­tiva funk­tio­ner och upp­märk­sam­hets­för­måga. Dess­utom kan bete­en­de­mäs­siga och obser­va­tio­nella bedöm­ningar göras för att obser­vera indi­vi­dens inter­ak­tio­ner och bete­ende i olika miljöer, såsom hemmet eller skolan.

Det är viktigt att notera att dia­gno­sen ADHD inte bara baseras på när­va­ron av symtom, utan också på hur dessa symtom påver­kar indi­vi­dens dagliga livs­funk­tio­ner och förmåga att fungera i olika miljöer. En hel­hets­bild av indi­vi­dens bete­ende, kog­ni­tiva för­må­gor och livs­si­tu­a­tion beaktas under dia­gnos­pro­ces­sen.

Efter att en ADHD-diagnos har fast­ställts kan olika behand­lingsal­ter­na­tiv och stödstra­te­gier dis­ku­te­ras och imple­men­te­ras för att hjälpa indi­vi­den att hantera sina symtom och opti­mera sin funk­tions­för­måga. Det är viktigt att betona att dia­gno­sen ADHD inte är en stämpel, utan snarare en väg­led­ning för att förstå och hantera indi­vi­dens unika behov och utma­ningar.

Att leva med ADHD

Att leva med ADHD innebär att hantera en mängd utma­ningar i var­da­gen, men det innebär också unika styrkor och för­må­gor. Många per­so­ner med ADHD är kre­a­tiva, ener­giska och har en förmåga att tänka utanför boxen. Genom att omfamna dessa posi­tiva egen­ska­per och arbeta med effek­tiva stra­te­gier för att hantera sina svå­rig­he­ter kan per­so­ner med ADHD trivas och uppnå fram­gång.

Det är också viktigt att känna till att ADHD påver­kar inte bara indi­vi­den utan även familj, vänner och kol­le­gor. Genom att skapa en stöd­jande och för­stå­ende miljö kan man under­lätta för per­so­ner med ADHD att lyckas och blomstra. Utbild­ning och med­ve­ten­het om ADHD är avgö­rande för att minska stig­ma­ti­se­ring och främja accep­tans och inklu­de­ring.

Slut­li­gen är det viktigt att komma ihåg att det inte finns någon enkel lösning på ADHD. Behand­ling och han­te­ring av ADHD kan vara en lång process som kräver tålamod, uthål­lig­het och enga­ge­mang. Genom att ta små steg varje dag och arbeta mot sina mål kan per­so­ner med ADHD över­vinna hinder och leva ett menings­fullt och givande liv.