Dold skelning

Dold skel­ning, även känd som latent stra­bis­mus, är en ögon­å­komma där ögonen inte är korrekt riktade mot samma punkt. Det är en typ av skel­ning som inte alltid är synlig, eftersom den drab­bade per­so­nen ofta kan rikta båda ögonen korrekt under normala omstän­dig­he­ter. Denna åkomma upp­trä­der oftast när per­so­nens syn­sy­stem är stres­sat eller trött.

Dold skel­ning skiljer sig från vanlig skel­ning, som också kallas mani­fest skel­ning, på flera viktiga sätt. Medan vanlig skel­ning är stän­digt synlig, eftersom ett eller båda ögonen kon­stant riktar sig i en annan rikt­ning än det andra, är dold skel­ning mer subtil och ofta inte märkbar vid vanlig obser­va­tion. Dold skel­ning upp­trä­der endast under vissa omstän­dig­he­ter, som när en person är trött eller stres­sad, och kan då leda till till­fäl­liga syn­pro­blem som dub­bel­bil­der. I kon­trast till detta har per­so­ner med mani­fest skel­ning en kon­stant och tydlig avvi­kelse i ögon­rikt­ningen, vilket kan leda till mer bestå­ende syn­pro­blem och kräver ofta mer ingå­ende behand­ling som kirurgi eller längre peri­o­der av syn­trä­ning och använd­ning av spe­ci­ella glas­ö­gon. Sam­man­fatt­nings­vis är huvud­skill­na­den mellan dold och vanlig skel­ning att den dolda vari­an­ten är inter­mit­tenta och ofta dold, medan den vanliga skel­ningen är kon­stant och synlig.

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av sam­syns­pro­blem — resul­tat på 2 minuter!

Symtom vid dold skelning

Dold skel­ning kan mani­fe­stera sig genom en rad olika symtom. 
De allra van­li­gaste besvä­ren är: 

  1. Ögontrött­het: Eftersom ögonen stän­digt anstränger sig för att hålla sig riktade mot samma punkt, kan detta resul­tera i ögontrött­het. Denna trött­het kan ytter­li­gare för­stär­kas av långa peri­o­der framför skärmar eller vid kon­cen­tre­rat arbete.

  2. Huvud­värk: Åter­kom­mande huvud­värk, spe­ci­ellt efter peri­o­der av visuell ansträng­ning, kan vara ett tecken på dold skel­ning. Denna typ av huvud­värk uppstår ofta i pannan eller runt ögonen.

  3. Dub­bel­bild: Ibland kan per­so­ner uppleva att bilden de ser dubblas, vilket är ett direkt resul­tat av att ögonen inte sam­ar­be­tar korrekt. Dub­bel­bil­der kan vara sär­skilt påtag­liga vid trött­het eller i slutet av dagen.

  4. Svå­rig­he­ter med djup­se­ende: Dålig dju­p­upp­fatt­ning är en annan vanlig följd av dold skel­ning. Detta kan göra det svårt för indi­vi­der att bedöma avstånd korrekt, vilket är viktigt i många var­dag­liga situ­a­tio­ner.

  5. Läs­svå­rig­he­ter: Per­so­ner kan ha problem med att läsa eftersom ögonen har svårt att följa en linje av text på ett effek­tivt sätt. Detta kan leda till en långsam läs­has­tig­het och problem med att behålla infor­ma­tion.

barn med dold skelning

Behandling och åtgärder

Tidi­gare fanns det endast behand­lings­me­to­der för dold skel­ning som kunde vara både krä­vande och ta lång tid. Ett exempel på en vanlig åtgärd är syn­trä­ning där ögo­növ­ningar utförs över en lång period för att stärka ögon­musk­lerna och för­bättra sam­ar­be­tet mellan ögonen.

En annan åtgärd är pris­ma­glas­ö­gon som har spe­ci­ella linser för att kor­ri­gera synen och minska upp­koms­ten av dub­bel­se­ende. För mer all­var­liga fall kan kirur­giska ingrepp vara nöd­vän­diga för att justera ögon­musk­ler­nas posi­tion och därmed rätta till skel­ningen.

Ytter­li­gare en annan metod är använd­ning av täck­glas, som pla­ce­ras över ett öga för att träna och stärka det andra ögat. Dessa behand­lingar kräver ofta en lång och kon­ti­nu­er­lig ansträng­ning från pati­en­tens sida, med regel­bundna besök hos ögon­spe­ci­a­lis­ter för upp­följ­ning och juste­ring av behand­lings­pla­nen.

Imvi Labs har i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en metod som tränar upp ögon­ko­or­di­na­tion på bara 12 veckor. Med vår träning tvingar man båda sina ögon att jobba sam­ti­digt och resul­ta­tet blir utöver snab­bare läs­has­tig­het och öka koncentrations­förmåga att dold skel­ning kan för­svinna. 

Trä­ningen utförs i VR glas­ö­gon och detta gör att den som tränar inte upp­fat­tar två skärmar utan bara en. Istäl­let för att sitta med en penna framför ansik­tet kan du nu träna upp din samsyn och ögon­ko­or­di­na­tion mycket snab­bare och fram­förallt roli­gare.

Träning är både effek­tiv och under­hål­lande då den går ut på att man tränar genom att titta på film, från exem­pel­vis Youtube eller SVT Play. 

vr-träning för att bli av med dold skelning