Samsynsproblem, vad är det?

Sam­syns­pro­blem är i grunden inte ett ögon­pro­blem, utan ett problem med hjär­nans styr­ning av ögonen, dvs ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Varje öga kan se bra indi­vi­du­ellt, men till­sam­mans så lyckas de inte foku­sera i samma punkt. Ta reda på om du har sam­syns­pro­blem idag! 

Konvergens insufficiens och samsynsproblem

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av sam­syns­pro­blem — resul­tat på 2 minuter!

Vid sam­syns­pro­blem har man svårt att få skärpa i en punkt med båda ögonen vilket är del av pro­ble­met. Då för­sö­ker hjärnan genom att jobba hårdare få skärpa, vilket kan för­bruka väldigt mycket energi i pann­lo­ben.

Sam­syns­pro­blem är ofta med­födda och blir ibland mer fram­trä­dande senare i livet. Under de senaste åren har man sett en ökning av sam­syns­pro­blem som för­kla­ras av den ökade använd­ningen av mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor.

En ökande trend

Ansträng­ningen och när­ar­be­tet det innebär att foku­sera länge och ofta på små skärmar tröttar ut ögonen. Män­ni­skor som tidi­gare har kunnat kom­pen­sera för mindre avvi­kel­ser som de inte ens har varit med­vetna om får plöts­ligt symptom.

Bland barn finns en trend mot ökade sam­syns­pro­blem, där siffror upp mot 25% rap­por­te­ras till­sam­mans med en snabbt ökande när­synt­het. Tro­li­gen är detta en följd av snabbt ökad använd­ning av mobiler och surf­plat­tor från väldigt ung ålder. Även bland per­so­ner över 60 år är sam­syns­pro­blem väldigt före­kom­mande. 

Symtom på samsynsproblem

Trött i ögonen
Huvudvärk
Lässvårigheter
Problem med koncentration
Skrivsvårigheter
Svårt att bedöma avstånd
Yrsel
Trötthet
Dubbelseende
Utmattning vid läsning
Ord hoppar
Bokstäver flyter ihop

Symtom hos barn

Hos barn kan sam­syns­pro­blem vara svårare att upp­täcka då de ofta inte själva förstår att något är fel. Vanliga tecken på sam­syns­pro­blem hos barn är att barnet har svårt att kon­cen­trera sig på text eller inte gillar att titta på små skärmar. En del barn som dia­gnos­ti­se­rats med läs- och skriv­svå­rig­he­ter har i själva verket problem med sam­sy­nen.

8 främsta orsakerna till samsynsproblem

Sam­syns­pro­blem kan orsakas av flera olika anled­ningar. Här kommer några exempel:

  • Medfött

  • Ärft­ligt

  • Stress

  • Dys­funk­tion i ögats muskler

  • Okor­ri­ge­rade synfel

  • Hjärn­skak­ningar

  • Neurologiska/systemsjukdomar

  • Sjukdom (hög feber eller infek­tio­ner)

Hur åtgärdar man problemet?

Sam­syns­pro­blem går att åtgärda, detta kan du göra med pris­ma­glas­ö­gon, ope­ra­tion eller sam­syns­trä­ning.

Samyns­trä­ningen har funnits länge och förr tränade man genom att foku­sera på en penna som man höll framför ansik­tet och rörde fram och till­baka från nästip­pen till utsträckt arm. Detta är en monon­ton och långtrå­kig process som tar mycket lång tid.

Imvi Labs har utveck­lat en metod där man tränar upp sin samsyn genom att titta på film i VR.

Detta görs med vår app där du har två hori­son­tellt lig­gande bilder på skärmen som rör sig. Trä­ningen utförs i VR-glas­ö­gon och detta gör att den som tränar inte upp­fat­tar två bilder utan bara en.

Istäl­let för att sitta med en penna framför ansik­tet kan du nu träna upp din samsyn mycket snab­bare och fram­förallt på ett roli­gare sätt.

Du kan själv välja vilket inne­håll du vill titta på under trä­ningen, både video och bilder finns.

Ett urval av våra nöjda kunder

Min läs­has­tig­het ökade med 50 procent. När jag nu läser högt för barnen så märker jag att jag inte stakar mig och går till­baka i texten. Jag är heller inte lika trött i ögonen efter en arbets­dag.
rasmus-thornberg
Rasmus Thorn­berg
Dys­lek­ti­ker
Wow, vår läs­has­tig­het har ökat! För 12 veckor sedan star­tade jag & min son en träning för att öka vår läs­has­tig­het. Nu är Ebbe & jag klara med vår träning & vi har fått fan­tas­tiskt fina resul­tat.
rickard-nordström
Rickard Nord­ström
@magisternordström
Min läs­has­tig­het ökade med 40% men vik­ti­gare är att jag kan nu läsa kon­cen­tre­rat 40 minuter istäl­let för 10 minuter. Det gör skol­ar­be­tet så himla mycket lättare.
Oliver
Driver Dys­se­pod­den
Vad har barnet fått ut av trä­ningen?

“Bättre läs­has­tig­het är en stor fördel i allt skol­ar­bete.
Det har också påver­kats Eriks själv­för­tro­ende posi­tivt!”
Ulrika, Jär­fälla
Mamma till sonen Erik 11 år, som tränat

Testa vår patenterade VR-träning

Träna bort sam­syns­pro­ble­men genom att titta på film.