Vårt mål på Imvi

Förbättra människors liv genom att träna funktionell syn och läsning

10 % av befolk­ningen kan inte lära sig att läsa på grund av ett funk­tio­nellt syn­pro­blem som kallas ver­gen­sin­suf­fi­ci­ens, vilket gör att män­ni­skor upp­le­ver dub­bel­se­ende, trött­het och kon­cent­ra­tions­pro­blem vid läsning.

För­bätt­rad samsyn är avgö­rande för att frigöra hjärnka­pa­ci­tet för att göra det möjligt för per­so­ner med t.ex. dyslexi och ADHD att läsa bättre. Men upp till 50 % av befolk­ningen skulle kunna för­bättra sin läs­för­måga avse­värt med koor­di­na­tions­trä­ning av hjärna-ögon.

Samsyn är den sam­ti­diga rörel­sen av båda ögonen i mot­satta rikt­ningar för att erhålla eller bibe­hålla en enda bino­ku­lär vision. Sam­syns­pro­blem är inte ett ögon­pro­blem. Istäl­let är det hjärnan som behöver trä­ningen för att koor­di­nera ögonen bättre.

Vi grun­dade imvi för att till­han­da­hålla ver­gens­trä­ning med hjälp av upp­da­te­rade och lät­tan­vända verktyg. Med vår metod kan du träna på din mobil­te­le­fon var du än är, när du vill.

Bakgrund

Att se en person i famil­jen som kämpade med läsning satte i gång intres­set för samsyn för imvi-grun­da­ren Michael Mal­mqvist. Efter att ha provat flera typer av glas­ö­gon och trä­nings­me­to­der fann han att effek­terna bara var till­fäl­liga eller uteblev.

Så Michael började under­söka och ana­ly­sera grun­dor­sa­kerna till läs­svå­rig­he­ter, och iden­ti­fi­e­rade pro­ble­met som ett ögon­mo­to­riskt problem. Men förutom invasiv kirurgi fanns det bara push-up-trä­nings­me­to­den för att för­bättra ver­gens­pro­ble­men. Push-up utveck­la­des i USA runt 1950–60 och är en över­va­kad, manuell träning för ver­gen­sin­suf­fi­ci­ens. Den består av att använda två pennor och växla fokus från en penna till den andra varan­nan sekund i 30 minuter dag­li­gen i sex månader.

Michael ville ha snab­bare resul­tat, dekon­stru­era det från läkar­be­sök och göra det obe­ro­ende av den manu­ella pro­ce­du­ren. Han ville dess­utom göra utbild­ningen mer till­gäng­lig och under­hål­lande! Så han bestämde sig för att skapa en ny trä­nings­me­tod. Han pre­sen­te­rade en första pro­to­typ för Karo­linska Insti­tu­tet, Ber­na­dot­te­av­del­ningen, på S:t Eriks ögon­kli­nik i Stock­holm. Pre­sen­ta­tio­nen fick mycket positiv respons och blev starten på ett långt sam­ar­bete.

Efter den första pro­to­ty­pen skapade vi den första pro­dukt­ge­ne­ra­tio­nen: en dator utrus­tad med en 3D-skärm och en DVD. Använ­darna tränade sin vergens genom att titta på 3D-skärmen medan de följde bil­derna från DVD:n tre gånger i veckan i 12 veckor. Stu­di­erna visade att efter 12 veckor för­bätt­rade alla använ­dare sin samsyn.

Vi tar nu nästa steg för att göra utbild­ningen ännu mer till­gäng­lig, lämnar dato­rerna bakom oss och intro­du­ce­rar mobil teknik, obe­ro­ende av platt­form, till­sam­mans med ett par VR-glas­ö­gon.

Vårt mål med appen är att erbjuda mer till­gäng­lig och effek­tiv träning till alla per­so­ner som skulle kunna dra nytta av en för­bätt­rad samsyn, det vill säga 50 % av värl­dens befolk­ning. Och vårt fokus är inställt på de 10–20 % av per­so­ner som drabbas av all­var­liga läs­pro­blem, t.ex. dyslexi, där vår träning kan göra en dra­ma­tisk skill­nad.

Imvi handlar om att förbättra människors liv genom att träna funktionell syn och läsning. Med denna mission har vi en tydlig koppling till och stödjer FN:s mål för hållbar utveckling.

Vårt primära bidrag är att göra det möjligt för män­ni­skor att läsa, skriva och räkna bättre, genom att träna sin samsyn, det vill säga ögon­ko­or­di­na­tion. Upp till 27 % av per­so­ner i åldern 7–15 år lider av sam­syns­pro­blem.

Med vår träning hjälper vi alla att läsa bättre, få mer energi, bättre kon­cent­ra­tion, mindre huvud­värk mm, vilket också leder till stärkt själv­bild och ökad själv­känsla.

Med bättre läs- och skriv­kun­ska­per gör vi det möjligt för unga att studera och närma sig arbets­mark­na­den, både för praktik och fasta jobb.

Nyheter

Är du nästa medlem i Imvi teamet?

Vi är alltid intres­se­rade av nya män­ni­skor som kan bidra till imvis utveck­ling. Hör av dig och berätta om dig själv!

Har du några frågor?

Imvi teamet

Michael Mal­mqvist
Inno­va­tion & utveck­ling
Peter Carls­son
VD
Rune Braut­a­set
Senior råd­gi­vare, opto­me­tri