Startpaket

Beskriv­ning

Imvis trä­nings­pro­gram för­bätt­rar din ögon­ko­or­di­na­tion medan du strea­mar dina favo­rit­pro­gram i appen. Vår unika och paten­te­rade lösning ökar läs­has­tig­he­ten och kon­cent­ra­tio­nen sam­ti­digt som den minskar trött­het och ansträngda ögon.

Startpaket

450 kr /månad
1900 KR

Abon­ne­mang

450 kr / månad

Start­av­gift första månaden 500kr inkl VR-glas­ö­gon.


 • Träna tills du är symp­tom­fri*.
 • Trä­nings­rap­por­ter månads­vis.
 • Ingen bind­nings­tid, avbryt när som helst.
Välj Abon­ne­mang

12 Vec­kors­pro­gram

1 900 kr

Inkl VR-glas­ö­gon


 • 12 veckors träning*.
 • Trä­nings­rap­por­ter var 6:e ​​vecka.
 • Möj­lig­het att del­be­tala.
Välj 12 Vec­kors­pro­gram

*Rekom­men­de­rad mini­mi­tid är 12 veckor. 

 • Passar från ca 8 år uppåt
 • Juster­bara linser
 • Klarar mobiler med skärm­stor­le­kar från 4,7”- 7,2”
 • Passar glas­ö­gon med bredd/höjd 145 x 50mm
 • Du behål­ler VR-glas­ö­go­nen efter din träning

Leve­rans: VR leve­re­ras inom 3–5 dagar. Fri frakt inom Sverige.

Beskriv­ning

Imvis trä­nings­pro­gram för­bätt­rar din ögon­ko­or­di­na­tion medan du strea­mar dina favo­rit­pro­gram i appen. Vår unika och paten­te­rade lösning ökar läs­has­tig­he­ten och kon­cent­ra­tio­nen sam­ti­digt som den minskar trött­het och ansträngda ögon.

Rasmus T.
Läs mer
Den bästa inve­ste­ring jag gjort i mig själv.
Annica B.
Läs mer
Jag fick över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het!
Erik J.
Läs mer
Det bästa var att jag mins­kade min trött­het.
Maya T.
Läs mer
Min dotter sa för första gången att det var roligt att läsa 😁
Malin J.
Läs mer
Jag är mindre trött och mer kon­cen­tre­rad i mitt jobb framför skärmen!
Axel K.
Läs mer
Jag behöver inte längre läsa om samma text för att förstå. Rolig träning!
Fredrik E.
Läs mer
Jag orkar mer, har bättre minne och läser snab­bare!
Agnetha R.
Läs mer
Man känner att det hjälper! Är jät­te­nöjd.
Helen L.
Läs mer
Min dotter har blivit snab­bare på att läsa!
Micaela L.
Läs mer
Väldigt lät­till­gäng­lig att allt finns i appen.
Anders G.
Läs mer
Jag läser bättre och kundsup­por­ten är toppen! Så hjälp­sam.
Christian L.
Läs mer
Så enkelt när trä­ningen består av att titta på bilder och strea­ming.
Thomas W.
Läs mer
Jag är klar med trä­ningen och kommer sakna den i min dagliga rutin! Jag har för­bätt­rat sam­sy­nen med 76%.
Åsa H.
Läs mer
Båda barnen har tyckt om det och gått otro­ligt mycket framåt. Bättre läs­has­tig­het och en lugn stund på dagen!
Stefan A.
Läs mer
Jag har slutat få huvud­värk och trött­het vid läsning. Det fun­ge­rar fak­tiskt!
Svante A.
Läs mer
En lugn stund!
Belinda J.
Läs mer
Jag har sta­bi­lare syn samt mindre huvud­värk och dub­bel­se­ende.
Andreas E.
Läs mer
Min dotter har blivit bättre och fått mer själv­för­tro­ende. 🙂 Det ger resul­tat och är så lätt!
Tina S.
Läs mer
Det går bättre för min son i skolan efter Imvi!
Anna Ö.
Läs mer
Min son tryckte trä­ningen var enkel att genom­föra!
Emma H.
Läs mer
Vi är super­nöjda. Läx­läs­ningen har blivit så mycket enklare! Min dotter tycker det är roli­gare att läsa och kämpar inte på samma sätt som tidi­gare.
Märta K.
Läs mer
Enkelt och flex­i­belt! Jag minns bättre vad jag läst och kan nu även läsa på kvällen när jag är trött.
Före­gå­ende
Nästa

Vanliga frågor​

Imvi Labs paten­te­rade metod tränar upp din ögon­ko­or­di­na­tion. En för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion kommer hjälpa dig som kämpar med sam­syns­pro­blem, låg läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tions­pro­blem, dub­bel­se­ende med mera. 

Även om du kan märka resul­ta­ten efter bara ett par veckor så rekom­men­de­rar vi minst 12 veckors träning. För många räcker denna mängd träning, men för en del kommer vi rekom­men­dera fort­sätt­nings­trä­ning. 

Abon­ne­mang är för dig som före­drar flex­i­bi­li­tet och vill komma igång med trä­ningen till ett lite bil­li­gare pris för att sedan betala månads­vis. 

Licens är för dig som före­drar ett fast pris och vill köpa trä­ningsli­cen­sen för 12 veckor direkt. 

Oavsett val så är vår rekom­men­da­tion att du tränar minst 12 veckor. 

Du tränar hjärnan genom att titta på video med Imvi-appen i våra VR-glas­ö­gon. Genom vår paten­te­rade teknik pendlar filmen i sidled och får ögonen att följa samma rörelse, medan hjärnan upp­fat­tar en vanlig film.

Du väljer själv vad du vill titta på från exem­pel­vis Youtube och SVT Play. 

Varje person behöver en egen licens och ett par VR-glas­ö­gon. Vi rekom­men­de­rar även att varje person som tränar använ­der ett eget VR, då inställ­ningar av skärpa och pupillav­stånd skiljer mellan indi­vi­der. Många tycker om att träna till­sam­mans då det blir en gemen­sam rutin.

 

Vi rekom­men­de­rar starkt att endast använda Imvis VR. Vi har utvär­de­rat ett stort antal VR, och har opti­me­rat trä­ningen optiskt till den modell vi använ­der. Våra VR har bra optiska egen­ska­per, kan ställa in skärpa och pupillav­stånd, fun­ge­rar så man kan ha glas­ö­gon under, klarar i princip alla skärm­stor­le­kar, är sköna och enkla att hantera.

Vi rekom­men­de­rar även att varje person som tränar använ­der ett eget VR, då inställ­ningar av skärpa och pupillav­stånd skiljer mellan indi­vi­der.

Alla instruk­tio­ner är gjorda för att matcha vår modell.

Vi kan inte ge support på hur man använ­der andra model­ler då vi inte kan alla model­ler. Vi kan inte heller garan­tera resul­ta­tet då de optiska egen­ska­perna kan skilja.

Fortsätt din träning med Imvi!

Har du fått en rekom­men­da­tion att träna vidare för att få bästa resul­tat? Att för­länga din träning och fort­sätta träna med oss är ett popu­lärt alter­na­tiv. Här kan du välja från så lite som 6 veckor upp till 12 månader.

Läs vad andra säger om vår träning!

De som tränar upp­le­ver:

 • För­bätt­rad läs­has­tig­het
 • Minskad trött­het
 • Ökad kon­cent­ra­tion
 • Mindre ansträngda ögon

 

Alla som följer trä­nings­pro­gram­met blir bättre!

Rasmus

“Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Det har påver­kat mig på arbetet och även mitt pri­vat­liv. Nu har jag fått över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa god­natt­sa­gorna.”

Rasmus 45 år, Data sci­en­tist

Linda-Petersson

“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, men efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.” Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

“Jag har adhd och det bästa med trä­ningen var att jag kunde minska min trött­het och öka min läs­has­tig­het!“

Erik 33 år, Psy­ko­log

Ulrica-grandmother

“Det bästa med trä­ningen är att se posi­tiva resul­tat och att skolan med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats.”

Ulrica, Mormor till en 12 årig tjej

Så här funkar det

Testa och följ din utveckling

Du gör test där vi mäter din läs­has­tig­het och samsyn före start av träning, efter sex och tolv veckor. Du kan enkelt följa resul­tat och för­bätt­ringar i vår app.

Träna i tolv veckor — 15 minuter per gång

Trä­ningen tar fak­tiskt bara en kvart att genom­föra. Under 12 veckor ska man träna 4 gånger i veckan. Vilket i sin tur blir 12 timmar totalt. Före varje träning ska du kalibrera så trä­ningen blir anpas­sad för just dig för bästa resul­tat. Allt detta görs direkt i appen, smidigt va?

Slappna av och njut!

Själva trä­ningen är inte spe­ci­ellt ansträng­ande , du kan lägga dig eller sitta skönt och bara koppla av medan du tittar på bilder eller video med VR-glas­ö­gon. Du kanske till och med har musik, ljudbok eller podcast i öronen?

Du kan nu träna till val­fritt inne­håll från en populär strea­ming­tjänst

Är ni en skola?