Vanliga frågor

Trä­ningen foku­se­rar på att för­bättra hjär­nans styr­ning av ögonen för bättre ögon­ko­or­di­na­tion. Detta för­bätt­rar blod­ge­nom­ström­ningen och syresätt­ningen av hjärnan, vilket ökar läs­has­tig­he­ten, läs­ut­hål­lig­he­ten och kon­cent­ra­tio­nen.

Just nu kan du streama allt inne­håll från SVT Play, YouTube och UR Play samt delar från Binogi i appen. 

För var­ak­tiga resul­tat rekom­men­de­ras 15 minu­ters träning, 4 gånger i veckan i minst 12 veckor.
Det är viktigt att trä­ningen genom­förs fullt ut för att resul­ta­ten ska bli bestå­ende. Man bör träna regel­bun­det utan avbrott.


Att träna oftare eller längre kan ha en viss positiv effekt. En mindre mängd träning än den rekom­men­de­rade kan leda till att resul­ta­ten uteblir. I samband med tester efter 12 veckors träning utvär­de­rar vi om det finns ytter­li­gare för­bätt­rings­po­ten­tial som moti­ve­rar fort­satt träning.

Vi rekom­men­de­rar starkt att endast använda Imvis VR. Vi har utvär­de­rat ett stort antal VR, och har opti­me­rat trä­ningen optiskt till den modell vi använ­der. Våra VR har bra optiska egen­ska­per, kan ställa in skärpa och pupillav­stånd, fun­ge­rar så man kan ha glas­ö­gon under, klarar i princip alla skärm­stor­le­kar, är sköna och enkla att hantera.

Vi rekom­men­de­rar även att varje person som tränar använ­der ett eget VR, då inställ­ningar av skärpa och pupillav­stånd skiljer mellan indi­vi­der.

Alla instruk­tio­ner är gjorda för att matcha vår modell.

Vi kan inte ge support på hur man använ­der andra model­ler då vi inte kan alla model­ler. Vi kan inte heller garan­tera resul­ta­tet då de optiska egen­ska­perna kan skilja.

Studier visar att sam­syns­för­bätt­ringar är bestå­ende om man följer vårt trä­nings­pro­gram till­räck­ligt länge.

Nej, VR-glas­ö­go­nen behövs för att varje öga ska få en egen liten bild­skärm, vilket behövs för att trä­ningen ska fungera.

Ja, samsyn påver­kas inte av vanliga glas­ö­gon eller kon­takt­lin­ser.
Glas­ö­go­nen måste dock få plats i VR-glas­ö­go­nen. Om man behöver glas­ö­gon för att se bra på ca två meters håll bör man använda glas­ö­gon.

Per­so­ner som använ­der pris­ma­glas­ö­gon, vill vi kon­tak­tar oss innan träning.

Studier visar att det stora fler­ta­let i genom­snitt ökar sin läs­has­tig­het med ca 70%. För per­so­ner med läs­svå­rig­he­ter är för­bätt­ring­arna oftast väsent­ligt större.

De symptom som för­knip­pas med sam­syns­pro­blem, som huvud­värk, trött­het, ansträngda ögon, och kon­cent­ra­tions­pro­blem mm minskar med träning.

Vi har tränat över 3 000 per­so­ner och över 99% av dem som har full­följt trä­ningen har fått en för­bätt­rad samsyn/förbättrad läs­has­tig­het.

Vi har tränat per­so­ner mellan 7 och 81 år. Samt­liga som har full­följt trä­ningen har för­bätt­rat sin läs­has­tig­het. Symtom som är vanliga vid sam­syns­pro­blem är huvud­värk, trött­het, ansträngda ögon och kon­cent­ra­tions­pro­blem rela­te­rade till läsning eller när­ar­bete.


Vi har sett mycket goda resul­tat hos per­so­ner med dyslexi och ADHD. Per­so­ner som har mani­fest skel­ning, dub­bel­bild efter stroke, hjärn­skak­ning eller post covid måste råd­fråga oss eller sin optiker innan de tränar. Män­ni­skor som läser mycket eller utövar mycket när­ar­bete kan ha stor nytta av vår träning.

Sam­syns­trä­ning är riskfri.

Per­so­ner som har synlig skel­ning, amblyopi, som använ­der pris­ma­glas­ö­gon, samt har dub­bel­bild efter stroke, hjärn­skak­ning eller post covid måste kon­sul­tera oss eller sin optiker innan de tränar.

Har du några frågor?

Använd for­mu­lä­ret nedan för att skicka ett med­de­lande till oss så åter­kom­mer vi till dig så snart som möjligt.