Läsförmåga och koncentration i skolan förbättras med Imvi​

Samsynsproblem i skolan kan vara en dold orsak till lässvårigheter

Ett växande problem i skolan är att elever har svårt med läs­ningen. Det påver­kar inte bara inlär­ning, utan även ele­ver­nas möj­lig­he­ter till fram­tida utbild­ning och jobb.

Det finns många orsaker till detta, men en som ofta glöms bort gäller hjär­nans koor­di­na­tion av ögonen. Optiker kallar detta för “bino­ku­lära syn­pro­blem”, “dold skel­ning” eller “ver­gens­pro­blem”. Ungefär 10% av män­ni­skor har sam­syns­pro­blem, och bland barn och ton­å­ringar är det över 20%. Ibland har per­so­ner med dyslexi eller ADHD även problem med sam­sy­nen, men då sam­syns­pro­blem kan ge lik­nande symptom som dessa kan de vara svåra att urskilja och dia­gnos­ti­sera. 

Det går dock att träna bort sam­syns­pro­blem. Med Imvis träning kan man för­bättra sin samsyn markant på enbart tolv veckor. Detta avlas­tar hjärnan och leder till ökad läs­has­tig­het och för­bätt­rad kon­cent­ra­tion. Det hjälper även om man exem­pel­vis ofta är trött, har huvud­värk eller lider av ansträngda ögon. 

Vanlig peda­go­gik hjälper inte vid sam­syns­pro­blem, utan det krävs denna typ av sär­skild sam­syns­trä­ning för att ögon­ko­or­di­na­tio­nen ska bli bättre. Van­ligt­vis fångar inte ögon­kon­trol­ler i skolan upp när elever har problem med sam­sy­nen, vilket gör det till ett dolt problem som många känner effek­terna av utan att veta varför.

Symptom att vara uppmärksam på

Tecken som indi­ke­rar att en elev har sam­syns­pro­blem. Kon­takta gärna en optiker eller sjuk­vår­den om eleven:

 • Kisar, lägger huvudet på sned eller stänger ena ögat när de läser eller kollar på skärm.
 • Håller föremål tätt intill ögonen eller sitter långt fram i klass­rum­met för att se ordent­ligt.
 • Visar oin­tresse eller oför­måga att kon­cen­trera sig.
 • Klagar på huvud­värk.
 • Har svå­rig­he­ter vid läsning, läser lång­samt eller blandar ihop bok­stä­ver som till exempel n och u, p och b, d och b.
 • Klagar på att texten blir dubbel eller hoppar framför ögonen.
 • Känner av onormal trött­het.
Symptomen upptäcks ofta i skolan

I skolan upp­täcks ofta problem med till exempel när­synt­het vid de regel­bundna häl­so­kon­trol­lerna. Barn erbjuds minst tre häl­so­be­sök från för­sko­le­klass till nionde klass, där synen ska kon­trol­le­ras vid minst ett till­fälle. Syn­för­säm­ringar kan gå snabbt och kon­trol­lerna i skolan sker inte till­räck­ligt ofta och är inte till­räck­ligt omfat­tande för att upp­täcka dem i tid.

Problem med när­synt­het ökar väldigt snabbt i sam­häl­let. Före 2050 beräk­nas hälften av värl­dens befolk­ning vara närsynt och ökningen är störst bland barn. Detta är all­var­ligt då när­synt­het ökar risken för att utveckla ögon­sjuk­do­mar senare i livet.

Ökad använd­ning av surf­plat­tor och mobil­te­le­fo­ner på nära avstånd under väldigt lång och sam­man­häng­ande tid tros vara orsaken. Minskad tid ute i naturen med solljus har också en negativ inver­kan. Sam­ti­digt ökar pro­ble­men med ögon­ko­or­di­na­tion. I skolan under­söks ögon­ko­or­di­na­tio­nen inte alls.

Imvi Labs hjälper skolor

Ele­ver­nas förmåga att läsa och förstå texter är en central del av svenska läro­pla­nen. Enligt läro­pla­nen ska under­vis­ningen i svenska främja ele­ver­nas språk­liga och lit­te­rära utveck­ling samt deras förmåga att kom­mu­ni­cera och använda språket som ett verktyg för lärande. Läsning är en nyc­kel­fär­dig­het som är avgö­rande för ele­ver­nas fram­gång i skolan och livet. 

Imvi Labs erbju­der en unik metod för att för­bättra ele­ver­nas läs­fär­dig­he­ter genom att med träning stärka ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Metoden är baserad på veten­skap­lig forsk­ning och har visat sig effek­tiv för att öka läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tion och främja läs­ut­veck­ling hos elever i olika åldrar. 

Imvi Labs paten­te­rade lösning är utveck­lad i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet. Metoden går ut på att man tränar upp ögon­ko­or­di­na­tio­nen med en mobi­lapp, genom att titta på strea­mat inne­håll i VR-glas­ö­gon.

Anette Norberg van Ame­rongen arbetar som spe­ci­al­pe­da­gog på en låg- och mel­lan­sta­di­e­skola i Sverige. Här beskri­ver hon hur en elev som full­följt vårt trä­nings­pro­gram fått stora för­bätt­ringar i sin läs­has­tig­het, men även i det sociala sam­spe­let i klass­rum­met.

Stark koppling till läroplanen

Våra resultat och observationer
 • Snab­bare läsning
 • Ökad kon­cent­ra­tion
 • Mer energi och ork
 • Lugnare i klassen
 • Bättre betyg och ökad andel god­kända elever
 • Tidig träning redu­ce­rar behov av insat­ser under hela skol­gången
 • Enga­ge­rade vård­nads­ha­vare
Stödjer skolans mål och ansvar
 • Lik­vär­dig­het
 • Främja livs­långt lärande
 • Främja kunskap 
 • Tilltro till språk­lig förmåga
 • Rätt till extra stöd i omfatt­ning som krävs, behövs ej diagnos, otill­räck­liga resur­ser ej skäl neka
 • Infor­mera vård­nads­ha­vare om plan och fram­steg

Läroplanen som Imvi Labs-metoden kan bidra till:

Läs­för­stå­else: Imvi Labs-metoden för­bätt­rar ele­ver­nas förmåga att foku­sera på och förstå texter. Detta stärker deras läs­för­stå­else och hjälper dem att bear­beta och tolka olika typer av texter.

Läs­has­tig­het: Genom regel­bun­den träning med Imvi Labs kan elever öka sin läs­has­tig­het, vilket är en viktig aspekt för att klara av att hantera stora mängder text på ett effek­tivt sätt.

Kon­cent­ra­tion: Att för­bättra ögon­ko­or­di­na­tio­nen med Imvi Labs-metoden kan också öka ele­ver­nas koncentrations­förmåga. Detta är avgö­rande för att kunna läsa nog­grant och följa med i kom­plexa texter.

Web­por­tal och access via mobi­lapp för peda­go­ger: Det finns en web­por­tal och även access via mobi­lapp för peda­go­ger för att följa elevers träning och utveck­ling.

Imvi-metoden i praktiken​: Vi varvar tester med träning för att kunna följa ele­ver­nas utveck­ling och för att kunna opti­mera trä­ning­ens svå­rig­he­tes­grad och längd. 

Vår lösning
Resultat från Imvi Labs träning​
RANGSBY SKOLA OCH ÖDKARBY SKOLA SALTVIK, ÅLAND

Vi har sam­ar­bete med flera skolor. Här är ett exempel på ett väl fun­ge­rande sam­ar­bete med två skolor på Åland. Spe­ci­allä­rarna Isa Blomqvist och Emma Nylund berät­tar efter 12 veckors träning:

 • Vi valde ut 10 elever med läs­svå­rig­he­ter, där tidi­gare insat­ser inte gett till­räck­lig utdel­ning.
 • 9/10 av ele­verna hade sam­syns­pro­blem innan träning.
 • Vi har till­sam­mans med ele­verna och deras klass­lä­rare obser­ve­rat: för­bätt­rat läsflyt, mindre hac­kande, mindre trött­het vid läsning, bättre stav­ning, känner sig mer “hela”.
 • Läs­has­tig­het: 43% för­bätt­ring.  

Om Imvi hade imple­men­te­rats tidi­gare hade skolan kunnat:

 • Mer effek­tivt nyttja peda­go­ger­nas arbets­tid.
 • Använt ele­ver­nas lek­tions­tid bättre.
 • Hjälpt ele­verna tidi­gare.
 

Läs gärna mer om detta på vår blogg.

läroplanen

Hur kan er skola börja med Imvi?

Skolan iden­ti­fi­e­rar de elever som har störst läs­pro­ble­ma­tik. Lärare och spe­ci­al­pe­da­go­ger har oftast en god insikt kring vilka elever som behöver vår träning. Man kan i samband med detta göra vårt kost­nads­fria sam­syns­test på vår hemsida.Vi skickar ut VR-glas­ö­gon och länkar till instruk­tio­ner till skolan. Imvi Labs håller där­ef­ter en digital genom­gång av trä­ningen och upp­läg­get, dels för de peda­go­ger som är invol­ve­rade, dels för berörda vård­nads­ha­vare.

Elever får ladda ned appen till sina respek­tive tele­fo­ner. När ele­verna regi­stre­ras får deras vård­nads­ha­vare ge sitt god­kän­nande till han­te­ring av data och träning; vilket även ger skolan till­gång till datan. Det är därför inget skolan behöver hantera.

Peda­go­ger kan via ett webb­gräns­snitt följa sina elevers träning och resul­tat, och vård­nads­ha­vare kan ladda ned appen i en version från vilken de kan följa barnets träning.

Kontakta Imvi Labs

Upp­läg­get ovanför är ett exempel som oftast tilläm­pas av de skolor vi har sam­ar­bete med. Har ni egna tankar och vill dis­ku­tera ett upplägg som passar er, är vi givet­vis öppna för att hitta en lösning.

Det går också bra att kon­takta mig direkt:

Peter Carls­son, CEO 

[email protected]

 0708 563 427