Skola

Ett stort och växande problem i skolan och samhället är att elevernas läsförmåga sjunkerProblem med läsning påverkar kunskaps inhämtningen brett och begränsar bland annat individens framtida val av utbildning och yrkesval.

Det finns många orsaker till denna utveckling. Ett problem som ofta förbises är kopplat till hjärnans koordination av ögonen. Denna typ av problem kallas av optiker samsynsproblemeller vergensproblem. Tio procent av befolkningen drabbas av dessa problem och bland barn och unga kan över 20 procent drabbas. Bland personer med dyslexi och ADHD kan samsynsproblem vara ännu vanligare och i vissa fall förväxlas diagnoserna.

Gör vårt gratistest här!

Till höger kan du lyssna på Anette Norberg Von Amerongen som arbetar som specialpedagog på en mellan och lågstadieskola i Sverige. Två av hennes elever har tränat med imvi appen och fått stora förbättringar!

Ögonkoordinationen kan tränas upp på bara tolv veckor med stora förbättringar på läshastighet och minskade problem med de symptom som är vanliga, som koncentrationsförmåga, trötthet, huvudvärk och ansträngda ögon. Samsynen blir inte bättre av sig själv, utan det krävs träning. En vanlig synundersökning i skolan upptäcker dessutom inte dessa problem, vilket gör dem till ett dolt problem för många, som känner av verkningarna utan att veta vad de beror på. Forskare och optiker har lyft dessa problem under en längre tid, men de är ännu okända i den bredare samhällsdebatten.

Mellan tio och 25 procent av barn och unga har samsynsproblem, en typ av problem med att koordinera de aningen olika bilderna som de båda ögonen ger hjärnan och som ofta förekommer tillsammans med både dyslexi och ADHD. I vissa fall förväxlas även diagnoserna. Medan man inte kan träna bort dyslexi eller ADHD, så kan ofta samsynsproblem tränas bort. När man tränar samsynen ser man forbättrad läshastighet, läsuthållighet, konceentrationsförmåga, d.v.s. förbättringar som tyder på att symptomen fördyslexi och ADHD minskar.

Symptom att vara uppmärksam på

Tecken man kan hålla koll i klassrummet som är tecken att man ska kontakta en optiker eller sjukvården är:

1. Att man kisar, lägger huvudet sned, eller stänger ena ögat när de läser eller tittar TV.
 
2. Att man håller föremål tätt intill ögonen för att se ordentligt eller sitter långt fram i klassrummet eller nära TV:n.
 
3. Att man visar ointresse eller oförmåga att koncentrera sig.
 
4. Att man klagar huvudvärk.
 
5. Att man har svårigheter vid läsning, ser långsamt eller blandar ihop bokstäver som till exempel n och u, p och b, d och b.
 
6. Att man klagar att texten blir dubbel eller hoppar framför ögonen.
 
7. Att man skelar.
 
8. Att man känner av onormal trötthet.

I skolan upptäcks ofta problem med till exempel närsynthet vid de hälsokontroller som görsregelbundet. Barn erbjuds minst tre hälsobesök från förskoleklass till nionde klass, där synenska kontrolleras vid minst ett tillfälle. Synförsämringar kan snabbt och kontrollerna skolan sker inte tillräckligt ofta och är inte tillräckligt omfattande för att upptäcka dem i tid.

Problem med närsynthet ökar väldigt snabbt i samhället. Före 2050 beräknas hälften avvärldens befolkning vara närsynt och ökningen är störst bland barn. Detta är allvarligt då närsynthet ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet.

Ökad användning av surfplattor och mobiltelefoner under väldigt lång och sammanhängande tid nära avstånd från ögonen tros ligga bakom. Minskad tid ute i naturen med solljus har också en negativ inverkan. Samtidigt ökar problemen med ögonkoordination. I skolan undersöks ögonkoordinationen inte alls. Synproblem är särskilt vanliga hos barn med dyslexi och ADHD.

Kort om våra kunders resultat

Vi erbjuder nu en effektiv träning som hjälper elever till bättre och mindre ansträngande läsning. Se träningen som ett komplement till traditionell lästräning och som ett sätt för att eleverna ska kunna tillgodo göra sig lästräningen.

Alla som har fullföljt träningen har förbättrat sin läshastighet

Besvär med samsynsproblem minskat med 44 procent

Genomsnittlig läshastighet har ökat med 66 procent

Läshastighetsförbättringar mellan 15 och 800 procent för samtliga kunder

För gruppen med lässvårigheter/dyslexi är förbättringen +101 procent

De allra flesta har förbättrat sig 2-4 stanine steg

Såväl skola som föräldrar har märkt att barnen får bättrad självkänsla och självförtroende, liksom att barnen behöver mindre hjälp, blir mer aktiva, tar till sig information lättare och blir mer nyfikna. De till och med hjälper sina klasskamrater när de själva inte behöver lika mycket hjälp.

Resultaten för både läshastighet, samsynsförbättring och mjuka faktorer ligger i linje med träningar som har gjorts med en tidigare desktopversion med 3Dglasögon, som inkluderar över 2 000 personer.

Genom att träna upp hjärnans koordination av ögonrörelserna, förbättras samsynen. Med en förbättrad synskärpa och en avlastning av hjärnan som slipper anstränga sig lika mycket, kan upp till mellan 80 och 90 procent av hjärnans energi frigöras.

Gör vårt gratistest HÄR!

Energin kan istället användas för att fokusera de fonologiska problem med ordigenkänning och avkodning som en person med dyslexi ständigt mpar med, eller för att koncentrera sig vid ADHD. Man uppnår förbättringar av läshastighet, läsuthållighet och koncentrationsförmåga. Dessa förbättringar ser vi hos alla som följer vår träning i 12 veckor. Igenomsnitt förbättrar personer utan kända samsynsproblem sin läshastighet med 40%, medan personer med kända läs-och skrivsvårigheter och/eller dyslexi förbättrar sin läshastighet genomsnitt med över 100%.  Förbättringarna för barn som är 10-15 år ligger i genomsnittkring 110% och motsvarar en förbättring 2-4 stanine grupper. Samtidigt förbättras koncentrationen och delaktigheten under lektionstid med mera.

Såhär funkar testerna

Vi ter läshastighet och samsynsproblem före start av träning, efter 6 och efter 12 veckorsträning.

För att ta läshastighet använder vi den nya digital versionen av skedjor-2 som man gör  dator och som rättas automatiskt.

För att mäta samsynsproblem använder vi CISS, convergence insufficiency syndrome survey, som ofta används som ett screening instrument av optiker. Detta test ligger gratis direkt vår hemsida och tar oftast 1-2 minuter att göra och kan användas som ett screening verktyg för att identifiera elever som bör träna.  https://imvilabs.com/sv/samsyn-utvardering/.

Testet görs även i appen som del i träningsuppföljningen.

Varför det fungerar

Även väldigt små ögonkoordinationsproblem kan trötta ut hjärnan med upp till 80-90% på bara 10-15 minuter. påverkas läsförmåga, koncentration och allmäntillståndet. Vår träning ger förbättrad läsuthållighet och läshastighet samtidigt som trötthet minskar, koncentrationen ökar och ögonen inte ansträngs lika hårt.

Genom att träna upp samsynen, kan man frigöra massor med extra kraft i hjärnan som kan fokusera annat, tex läsning. Vi botar inte dyslexi, men vi ger mer kraft att hantera de problem som personer med dyslexi kämpar med.

YouTube-klippet visar träningsrörelsen som ögonen följer: https://youtu.be/2YnDYXMDG3Y. Notera att i VR, upplever hjärnan bilden som en stillastående film, inte två som rör sig. Detta är själva träningen som övar upp hjärnanskoordination av ögonen.

För att träna hjärnan, det är ju den vi tränar och inte ögonen, krävs minst 15min/träningsdag, minst 4 gånger/vecka och träning under 12 veckor. Redan efter ca 6 veckor ser man oftast tydliga förbättringar. Det är viktigt att fortsätta träna tills man är i mål för att bestående resultat. Någon enstaka missad träning är okej, men upprepade och framför allt längre uppehåll kan påverka hela träningen negativt.

Det finns mer info https://imvilabs.com/sv/forskning-utveckling/ under rubriken vergensproblem, lässvårigheter och dyslexi. Metoden är patenterad och bygger på tvärvetenskaplig forskning och utveckling med främst Karolinska Institutet, LinnéUniversitetet och Gävle Högskola.

Vårt mål är att arbeta in detta att man sikt tidigt fångar upp alla barn som behöver tränas tidigt. Samtidigt finns det massor med personer med problem som varken har upptäckts eller fått hjälp i unga år i samhället. Vi har framgångsrikt tränat personer mellan 7-81 år, det är aldrig för sent. För barn måste man kunna sitta still och titta bilder/video i 15 minuter för att kunna dra nytta av träningen.

Möjliga upplägg för skolor

Skolor kan börja med de 10% av eleverna med störst läsproblematik. Ni lärare och specialpedagoger har bra koll vilka som behöver vår träning. börjar ni med att göra vårt gratistest vår hemsida. Vi kan ordna vi antingen kommer ut till er eller alternativt digitalt gör en genomgång dels för de pedagoger som är involverade, dels för berörda föräldrar.

Vi skickar ut VR-glasögon till skolan, och mailar digitala länkar till läskedjor-2 tester direkt till eleverna (eller till specialläraren om ni vill hålla ihop detta), samt mailar även ut en enkel manual, länkar till instruktioner youtube och bjuder in till träningen via mail.

Barn och föräldrar får ladda ner appen. När eleverna registreras får deras målsmän ge ok till hantering av data och träning; vilket även ger skolan tillgång till data, det är inget ni behöver hantera från skolan: https://imvilabs.com/sv/allmanna-villkor/ Pedagoger kan via ett webbgränssnitt följa sina elevers träning och resultat.

Det viktigaste för att få resultat med vår träning är att den genomförs,
så att hjälpa eleverna med struktur och motivation är viktigt!

Man tränar upp samsynen genom att titta bilder och film som ligger mobilen vilket gör träningen underhållande samtidigt som den är effektiv. Tester görs 3 gånger/elev; före träningen påbörjas, efter 6 respektive efter 12 veckor. Testerna rättas automatiskt. I övrigt tar vi oss att svara eventuella support frågor för att inte belasta skolan.

Här kommer ett exempel två pojkar i ÅK4, som deras skola tidigare har gjort upprepade och olika insatser för:

Elevens klasslärare skrev i utvärderingen efter träningen: “Elevens beteende har förbättrats mycket, 4 av 5. Självförtroendet har ökat mycket: 5 av 5. Eleven har enklare kunnat från instruktion till färdig uppgift. Eleven orkar mer och kan hålla fokus längre. Behöver inte längre läshjälp lika ofta. Jag märker tydligt att eleven nu försöker innan han ber om hjälp. Han har blivit mer självständig i sitt arbete och blir inte lika lätt frustrerad. Han har fått ett helt annat fokus uppgifterna.”

Denna skolan körde 2 elever i en pilot under vårt betatest och förbereder nu att vidare med de ca 10% av eleverna som har störst problem efter sommaren.

Lite råd kring upplägg för skolor

Lämpligen sker träningen skolan, åtminstone inledningsvis. Skolan ovan planerar att låta elever i höst komma till skolan före skoldagens start att de får träna i lugn och ro. Vid helger, ev sjukdom och lov sköts träningen hemma.

Det är viktigt att föräldrar förstår vikten av att träningen sker och ger sina barn det stöd och uppmuntran som kan behövas.

I varje träning ingår:

12 veckors träningslicens i appen för en elev

3 tester med Läskedjor-2 som behövs för en elevs träning

1 par VR-glasögon ( dessa passar med och utan glasögon, och alla mobilstorlekar ) som ni får behålla efter träningen.

Har ni egna tankar och vill diskutera ett upplägg som passar er, är vi givetvis öppna för det.

Det går också bra att kontakta oss

[email protected]

 073 027 25 60