Patenterad VR-träning som förbättrar läsförmågan

Patenterad VR-träning som förbättrar läsförmågan

Förbättrad läsförmåga, genom VR-träning i mobilen

Förbättrad läsförmåga genom VR-träning i mobilen

Läs­trä­ning är en viktig del av skolan, men det kan vara utma­nande att hitta effek­tiva metoder för att för­bättra läs­för­må­gan hos ele­verna. Nu har vi tagit hjälp av VR-teknik för att skapa en inno­va­tiv träning som tar ele­ver­nas läsande till en helt ny nivå, och skapar för­ut­sätt­ningar för för­bätt­rat lärande.

Vår ögon­ko­or­di­na­tions­trä­ning är utfor­mad för att passa skolans behov och anpas­sas löpande efter ele­ver­nas fram­steg. Ele­verna tränar genom att titta på val­fritt rörligt inne­håll från exem­pel­vis SVT Play eller UR, vilket gör att det enkelt kan inte­gre­ras i skolan. Det går även att ladda ner andra filmer och spara lokalt på appen i fall behovet finns. Trä­ningen kan utföras indi­vi­du­ellt eller i grupp, i skolan eller hemma eller en hybrid.

lärare-i-klassrum
I stolt sam­ar­bete med:
atea-logga
I stolt sam­ar­bete med:
atea-logga

VR — träning direkt i mobilen

VR — träning direkt i mobilen

Vår VR-träning är också en kost­nads­ef­fek­tiv metod för att för­bättra ele­ver­nas läs­för­måga. Vår träning är enkel och effek­tiv att använda och kräver bara en upp­sätt­ning VR-glas­ö­gon, vilket gör det till en pris­värd lösning för skolor med en begrän­sad budget.

Vår träning av ögon­ko­or­di­na­tio­nen är revo­lu­tio­ne­rande och kommer att under­lätta för ele­verna att lära sig att läsa. Med vår lösning kan sko­lorna för­bättra ele­ver­nas läsning på ett effek­tivt och enga­ge­rande sätt. Kon­takta oss idag för att ta reda på mer om vår VR-träning och hur den kan hjälpa din skola att för­bättra ele­ver­nas läs­för­måga.

Vi utvär­de­rar löpande de fram­steg som görs med trä­ningen genom fyra test. Vi testar bok­stavs­ked­jor, ord­ked­jor och menings­ked­jor. Eleven kommer även att få göra ett sam­syns­test. Samt­liga test görs innan första trä­ningen, och sedan efter 6 och 12 veckor. 

stanine-value
Tonåring-som-studerar

Frigör tid för speciallärare och pedagoger

Frigör tid för speciallärare och pedagoger

Vi har erfa­ren­het av att träna barn med:

  • Dyslexi
  • ADHD
  • Kon­cent­ra­tions­pro­blem
  • Läs-och skriv­svå­rig­he­ter

 

Vi har haft möj­lig­het att träna barn som kämpar med dessa utma­ningar och har sett fan­tas­tiska fram­steg hos dem.

Vår träning är utfor­mad för att hjälpa barn att för­bättra sin ögon­ko­or­di­na­tion, koncentrations­förmåga och läs­has­tig­het. Vi har även sett att vår träning hjälper till att öka elevers själv­för­tro­ende och för­bättra deras pre­sta­tion i skolan.

Vi är mycket stolta över att ha sett elever utveck­las och växa på så många sätt. Vi är glada att nu kunna erbjuda denna träning till skolor och hoppas att ni kommer att välja att träna med oss för att hjälpa era elever att nå sin fulla poten­tial.

Vad säger lärare och specialpedagoger om träningen?

Vad säger lärare och specialpedagoger om träningen?

Anette Norberg Von Ame­rongen är en spe­ci­al­pe­da­gog som arbetar på en mellan- och låg­sta­di­e­skola i Sverige. Två av hennes elever använde Imvi-appen för att träna och båda ele­verna upp­levde stora för­bätt­ringar. Till höger kan du lyssna på Anette Norberg Von Ame­rongen när hon berät­tar mer om sina elevers fram­steg med hjälp av Imvi-appen.

”Som spe­ci­al­pe­da­gog är det otro­ligt kul att se de fina fram­steg som ele­verna gör. Jag märker också hur viktigt det är för för­äld­rarna som ofta kämpat i flera år med skolan på hem­ma­plan att de får ett verktyg som ger resul­tat”
Johanna Sjun­nes­son
Spe­ci­al­pe­da­gog, NTI Gym­na­siet Helsing­borg
“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, och efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.”
Linda-Petersson
Linda Peters­son, Mamma till Ture 10 år
Leg. Optiker
“Wow, vår läs­has­tig­het har ökat! Kommer ni ihåg för 6 veckor sedan när jag berät­tade om en unik trä­nings­me­tod med VR-glas­ö­gon?

Nu har Ebbe & jag tränat 4ggr/veckan i 6 veckor med Imvis app där vi har tränat upp vår samsyn. Detta har gene­re­rat i att vår läs­has­tig­het har ökat, vi har fått bättre uthål­lig­het som gör att kon­cent­ra­tio­nen också har ökat.”
“Wow, vår läs­has­tig­het har ökat! Kommer ni ihåg för 6 veckor sedan när jag berät­tade om en unik trä­nings­me­tod med VR-glas­ö­gon?

Nu har Ebbe & jag tränat 4ggr/veckan i 6 veckor med Imvis app där vi har tränat upp vår samsyn. Detta har gene­re­rat i att vår läs­has­tig­het har ökat, vi har fått bättre uthål­lig­het som gör att kon­cent­ra­tio­nen också har ökat.”
“Idag har vi något att fira!🥳 Nu har Viola tränat i 12 veckor och gjort otro­ligt fina fram­steg! Hon har för­bätt­rat sin samsyn med 53% , från 30 till 14 poäng. Detta enbart genom att med VR-glas­ö­gon titta på video 15 min, 4ggr/vecka. Viola upp­le­ver att hon läser mycket, mycket fortare nu och att orden inte blir suddiga när hon läser. Hon upp­le­ver även att hennes dub­bel­se­ende är borta och att hon inte längre ser orden röra sig eller hoppa när hon läser.”
“Idag har vi något att fira!🥳 Nu har Viola tränat i 12 veckor och gjort otro­ligt fina fram­steg! Hon har för­bätt­rat sin samsyn med 53% , från 30 till 14 poäng. Detta enbart genom att med VR-glas­ö­gon titta på video 15 min, 4ggr/vecka. Viola upp­le­ver att hon läser mycket, mycket fortare nu och att orden inte blir suddiga när hon läser. Hon upp­le­ver även att hennes dub­bel­se­ende är borta och att hon inte längre ser orden röra sig eller hoppa när hon läser.”

Så här fungerar det!

Så här fungerar det!

VR-träning för läs­has­tig­het är en inno­va­tiv trä­nings­me­tod som använ­der Virtual Reality-glas­ö­gon för att för­bättra använ­da­rens läs­has­tig­het. Med hjälp av Imvi-appen och VR-glas­ö­gon kan använ­dare titta på olika typer av videor och bilder och tränas på att läsa snab­bare. Man kan till exempel titta på doku­men­tä­rer eller nyheter från SVT Play eller UR, och på så sätt inte­grera inne­hål­let i under­vis­ningen.

Trä­ningen genom­förs under 12 veckor och ska utföras fyra gånger i veckan, med 15 minuter per till­fälle. Under varje session tittar man på video eller bilder genom sina VR – glas­ö­gon. 

Ett par av de största för­de­larna med VR-träning för läs­has­tig­het är att den ger snabba resul­tat, är väldigt enkelt och under­hål­lande, vilket gör trä­ningen enga­ge­rande.

Genom regel­bundna tester ana­ly­se­ras fram­ste­gen löpande, svå­rig­hets­gra­den anpas­sas indi­vi­du­ellt och rekom­men­da­tio­ner om hur länge man ska träna tas fram.  Med Imvis träning kan använ­da­ren få en effek­tiv och enga­ge­rande träning som hjälper dem att för­bättra sin läs­för­måga på ett roligt sätt.