Vi har hjälpt över 3000 människor bli bättre

Vi har hjälpt över 2800 människor bli bättre

Rasmus med dyslexi kan nu läsa för barnen
Annikas två söner fick hjälp av Imvi Labs
Mikael ökade sin läshastighet

Filippa 14 år

“Jag brukade kämpa med att hinna med alla läxor men nu går allt mycket smi­di­gare. Jag älskar att kunna läsa snab­bare och ändå komma ihåg allt jag har läst.”

Johan 42 år

“Som advokat måste jag stän­digt granska stora mängder text, och tidi­gare tog det mycket energi. Nu kan jag snab­bare ta till mig texten med mindre ansträng­ning.”

Hanna 18 år

“Det har inte bara hjälpt mig att öka min läs­has­tig­het, utan också att för­bättra min kon­cent­ra­tion och min förmåga att ta in infor­ma­tion. Jag är redo för uni­ver­si­te­tet nu.”

Fatima 32 år

“Som en arbe­tande mamma har tid alltid varit en brist­vara. Imvi Labs träning har hjälpt mig att öka min läs­has­tig­het. Men sam­ti­digt har trä­ningen gett mig egentid, vilket har varit väldigt skönt.” 

Filippa 14 år

“Jag brukade kämpa med att hinna med alla läxor men nu går allt mycket smi­di­gare. Jag älskar att kunna läsa snab­bare och ändå komma ihåg allt jag har läst.”

Johan 42 år

“Som advokat måste jag stän­digt granska stora mängder text, och tidi­gare tog det mycket energi. Nu kan jag snab­bare ta till mig texten med mindre ansträng­ning.”

Hanna 18 år

“Det har inte bara hjälpt mig att öka min läs­has­tig­het, utan också att för­bättra min kon­cent­ra­tion och min förmåga att ta in infor­ma­tion. Jag är redo för uni­ver­si­te­tet nu.”

Fatima 32 år

“Som en arbe­tande mamma har tid alltid varit en brist­vara. Imvi Labs träning har hjälpt mig att öka min läs­has­tig­het. Men sam­ti­digt har trä­ningen gett mig egentid, vilket har varit väldigt skönt.”

9/10
9 av 10 rekommenderar Imvi Labs
9/10
9 av 10 rekommenderar Imvi Labs

Imvis ambassadörer

“Wow, vår läs­has­tig­het har ökat! För 12 veckor sedan star­tade jag & Ebbe en träning för att öka vår läs­has­tig­het.
Nu är Ebbe & jag klara med vår träning & vi har fått fan­tas­tiskt fina resul­tat. Vi har tränat 4 ggr/veckan á 15 min i 12 veckor. Ebbes resul­tat efter 12 veckor träning:
— För menings­ked­jor som är mest lik vanlig läsning har han ökat med 40%.
— För tec­ken­ked­jor som har star­kast kopp­ling till samsyn har han ökat med 5%.
— För ord­ked­jor har han ökat med 7%.
— Ebbe har ökat sin samsyn med 20% ”
“Viola har tränat nu totalt i 24 veckor och fort­sät­ter göra fram­steg! Viola märker stor skill­nad på sin läsning sär­skilt i skol­ar­be­tet och när hon läser böcker. Hon beskri­ver det som att hon nu hoppar fram i texten för att det går så fort.

Jag märker att hon har bättre själv­känsla och själv­för­tro­ende när det gäller läs­ningen. När vi läser högt till­sam­mans märker jag också att hon är mycket säkrare i sin läsning än tidi­gare. Det är tydligt att en för­bätt­rad samsyn med mindre besvär, även ger en för­bätt­rad läs­has­tig­het.”

Imvis ambassadörer

“Wow, vår läs­has­tig­het har ökat! Kommer ni ihåg för 6 veckor sedan när jag berät­tade om en unik trä­nings­me­tod med VR-glas­ö­gon?

Nu har Ebbe & jag tränat 4ggr/veckan i 6 veckor med Imvis app där vi har tränat upp vår samsyn. Detta har gene­re­rat i att vår läs­has­tig­het har ökat, vi har fått bättre uthål­lig­het som gör att kon­cent­ra­tio­nen också har ökat.”
“Viola har tränat nu totalt i 24 veckor och fort­sät­ter göra fram­steg! Viola märker stor skill­nad på sin läsning sär­skilt i skol­ar­be­tet och när hon läser böcker. Hon beskri­ver det som att hon nu hoppar fram i texten för att det går så fort.

Jag märker att hon har bättre själv­känsla och själv­för­tro­ende när det gäller läs­ningen. När vi läser högt till­sam­mans märker jag också att hon är mycket säkrare i sin läsning än tidi­gare. Det är tydligt att en för­bätt­rad samsyn med mindre besvär, även en för­bätt­rad läs­has­tig­het.”
Annica , mamma till två söner

”Båda mina barn har dyslexi och ADHD. Dia­gno­ser som båda innebär utma­ningar i var­da­gen och i syn­ner­het i skolan. Vi blev tipsade av vänner att testa Imvi Labs. De hade båda tränat med Imvi appen. Vi trodde och hop­pa­des på för­bätt­rad läs­has­tig­het vilket i prak­ti­ken för våra barn innebär mindre ener­giåt­gång att läsa och att gå i skolan. Men vi vågade inte riktigt hoppas på de resul­tat och den känsla av för­bätt­ring som 12 veckors träning med Imvi har inne­bu­rit.”

Att tes­terna visar stora för­bätt­ringar i läs­has­tig­het är en sak men att våra barn har en känsla och upp­le­velse av att det är mindre jobbigt att läsa är helt fan­tas­tiskt! Barn med dyslexi har i flera fall även andra utma­ningar. Allt vi kan göra för att skolan och var­da­gen ska vara mindre ener­gikrä­vande är fan­tas­tiskt för dessa barn. Vi trodde dess­utom att det skulle vara ansträng­ande att titta de 15min x 4ggr/veckan, men med SVT play är det ”ju bara att göra!”

linda-petersson
Linda Petersson, optiker och mamma till Ture 10 år

Lindas son Ture har fått kämpa lite med läs­ningen men det går ganska bra ändå. Linda har dock miss­tänkt att det kanske kan finnas ett litet sam­syns­pro­blem med i bilden, och hon har under­sökt och det finns inget annat syn­pro­blem som påver­kar.  

Efter att ha bollat med maken Martin så bestämde de sig för att satsa på Imvis träning som de tyckte verkade enkel och moti­ve­rande.  

Linda vet mycket väl att för att sam­syns­trä­ning ska lyckas måste man följa trä­nings­pro­gram­met och här såg hon en stor utma­ning med de andra metoder hon känner till.  

- De var aldrig aktu­ella då de inte skulle ha fun­ge­rat för Ture säger Linda. 

Ture fick hjälp av Linda att komma igång de första gång­erna, men hajade snabbt appen och VR, tyckte det var både roligt och lite spän­nande och har skött trä­ningen själv med lite påmin­nel­ser att göra trä­ningen.  

- Efter att Imvi intro­du­ce­rade möj­lig­he­ten  

att träna med SVT Play behövs det inga påmin­nel­ser längre. Ture har hittat spän­nande  doku­men­tä­rer, och lär sig massor med saker medan har tränar sam­sy­nen, berät­tar Linda. 

Ture hade enligt sam­syns­testet inga stora sam­syns­pro­blem, men efter trä­ningen är de helt borta och alla de symptom som tidi­gare störde är borta och läs­has­tig­he­ten har för­bätt­rats mycket. 

Det är fan­tas­tiskt att se utveck­lingen, man ser ju verk­li­gen att han tar till sig saker och ting mycket snab­bare. Han läser ord snab­bare, även ord som är ganska kom­plexa och så har han ju ett helt annat flyt i sin läsning. Och numera är han obe­svä­rad att läsa och nyfik­he­ten har väckts på allt man kan få reda på när man läser obe­hind­rat själv, berät­tar Linda. 

Det bästa med trä­ningen har varit att den är enkel att använda, till­gäng­lig, går snabbt och ger så fina resul­tat! Säger hon vidare. Imvi har varit jät­te­bra och sup­por­tat på ett fan­tas­tiskt sätt. Vi är så nöjda o glada att Ture genom­gått denna träning, något han kommer ha nytta av hela livet o inte minst under hela sin skol­gång! Lil­le­bror hänger på tåget och ska få chansen att träna han med så små­ningom. 

Felicia, 12 år

För­bätt­rat läs­has­tig­he­ten med 40% och sam­sy­nen med 62%. Skolan har med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats!

Elliot, 21 år

För­bätt­rat sin samsyn med 48% och har inga kvar­stå­ende sam­syns­pro­blem. Har sam­ti­digt gjort en läs­has­tig­hets­för­bätt­ring på 83%.

Leo, 10 år

Ökat läs­has­tig­he­ten med 800%.
Lärare upp­le­ver honom som en mer glad och enga­ge­rad klass­kam­rat. Hjälper även andra i klassen.

Felicia, 12 år

För­bätt­rat läs­has­tig­het med 40% och sam­sy­nen med 62%. Skolan har med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats!

Elliot, 21 år

För­bätt­rat sin samsyn med 48% och har inga kvar­stå­ende sam­syns­pro­blem. Har sam­ti­digt gjort en läs­has­tig­hets för­bätt­ring på 83%.

Leo, 10 år

Ökat läs­has­tig­he­ten med 800%.
Lärare upp­le­ver honom som en mer glad och enga­ge­rad klass­kam­rat. Hjälper även andra i klassen.

Vad motiverade dig?

“Vetska­pen om att det kommer hjälpa mig.”

Klicka på videon och hör Thomas berätta om sin upp­le­velse och hur Imvi Labs träning hjälpte honom. 

Vad motiverade dig?

“Vetska­pen om att det kommer hjälpa mig.”

Klicka på videon och hör Thomas berätta om sin upp­le­velse och hur Imvi Labs träning hjälpte honom. 

Läs­has­tig­he­ten för­bätt­ras i genom­snitt med 69%

Vi har tränat per­so­ner mellan 8–81 år

Sam­sy­nen för­bätt­ras i genom­snitt med 44%

Läs­has­tig­he­ten för­bätt­ras i genom­snitt med 69%

Vi har tränat per­so­ner mellan 8–81 år

Sam­sy­nen för­bätt­ras i genom­snitt med 44%

Pengarna tillbaka om du inte blir bättre

Med Imvi-garan­tin behöver ni inte oroa er för att inte uppnå resul­tat. Blir du inte bättre får du peng­arna till­baka.

Pengarna tillbaka om du inte blir bättre

Med Imvi-garan­tin behöver ni inte oroa er för att inte uppnå resul­tat. Blir du inte bättre får du peng­arna till­baka.