“Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Det har påver­kat mig på arbetet och även mitt pri­vat­liv. Nu har jag fått över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa god­natt­sa­gorna.”​
Rasmus, 45 år
Data sci­en­tist
“Jag har adhd och det bästa med trä­ningen var att jag kunde minska min trött­het och öka min läs­has­tig­het!“
Erik, 33 år
Psy­ko­log
“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, men efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.”
Linda Peters­son
Legi­ti­me­rad optiker
“Det bästa med trä­ningen är att se posi­tiva resul­tat och att skolan med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats.”
Ulrica
Mormor till 12 årig tjej

I sam­ar­bete och stöd med:

I sam­ar­bete och stöd med:

Rasmus

“Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Det har påver­kat mig på arbetet och även mitt pri­vat­liv. Nu har jag fått över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa god­natt­sa­gorna.”

Rasmus 45 år, Data sci­en­tist

Linda-Petersson

“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, men efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.”

Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker​

“Jag har adhd och det bästa med trä­ningen var att jag kunde minska min trött­het och öka min läs­has­tig­het!“

Erik 33 år, Psy­ko­log

Ulrica-grandmother

“Det bästa med trä­ningen är att se posi­tiva resul­tat och att skolan med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats.”

Ulrica, Mormor till en 12 årig tjej

Läs vad andra säger om vår träning!

De som tränar upp­le­ver:

  • För­bätt­rad läs­has­tig­het
  • Minskad trött­het
  • Ökad kon­cent­ra­tion
  • Mindre ansträngda ögon

 

Alla som följer trä­nings­pro­gram­met blir bättre!

Rasmus

“Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Det har påver­kat mig på arbetet och även mitt pri­vat­liv. Nu har jag fått över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa god­natt­sa­gorna.”

Rasmus 45 år, Data sci­en­tist

Linda-Petersson

“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, men efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.” Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

“Jag har adhd och det bästa med trä­ningen var att jag kunde minska min trött­het och öka min läs­has­tig­het!“

Erik 33 år, Psy­ko­log

Ulrica-grandmother

“Det bästa med trä­ningen är att se posi­tiva resul­tat och att skolan med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats.”

Ulrica, Mormor till en 12 årig tjej

Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögon­ko­or­di­na­tion påver­kar läs­has­tig­het och kon­cent­ra­tion? Imvi Labs har i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en effek­tiv lösning för att för­bättra ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Nu kan du enkelt för­bättra din läs­has­tig­het för livet genom att titta på strea­mat inne­håll i VR.

Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögon­ko­or­di­na­tion påver­kar läs­has­tig­het och kon­cent­ra­tion? Imvi Labs har i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en effek­tiv lösning för att för­bättra ögon­ko­or­di­na­tio­nen.

Nu kan du enkelt för­bättra din läs­has­tig­het för livet genom att titta på strea­mat inne­håll i VR.

Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögon­ko­or­di­na­tion påver­kar läs­has­tig­het och kon­cent­ra­tion? Imvi Labs har i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en effek­tiv lösning för att för­bättra ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Nu kan du enkelt för­bättra din läs­has­tig­het för livet genom att titta på strea­mat inne­håll i VR.

Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögon­ko­or­di­na­tion påver­kar läs­has­tig­het och kon­cent­ra­tion? Imvi Labs har i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en effek­tiv lösning för att för­bättra ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Nu kan du enkelt för­bättra din läs­has­tig­het för livet genom att titta på strea­mat inne­håll i VR.

VR träning

För dig med:

Ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem är vanligt bland per­so­ner med dyslexi och kan tränas bort med Imvis träning. Detta avlas­tar hjärnan och för­bätt­rar läs­för­må­gan. Läs mer

Per­so­ner med ADHD och kon­cent­ra­tions­pro­blem upp­le­ver ofta ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem som kan för­bätt­ras med Imvis träning. Detta avlas­tar hjärnan samt för­bätt­rar fokus och läs­för­måga. Läs mer

Problem med kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter kan bero på problem med ögon­ko­or­di­na­tio­nen. Genom att träna upp ögonens koor­di­na­tion så avlas­tar man hjärnan vilket ökar kon­cent­ra­tio­nen. Läs mer

Symptom som dub­bel­bild och ansträngda ögon är vanliga vid sam­syns­pro­blem och kan för­bätt­ras med Imvis träning. Detta avlas­tar hjärnan samt för­bätt­rar fokus och läs­för­måga. Läs mer

Dub­bel­se­ende är väldigt vanligt hos per­so­ner som råkat ut för hjärn­trauma, stroke eller post-covid. Imvi Labs metod kan träna hjälpa till att träna bort ditt dub­bel­se­ende. Läs mer

Ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem är vanligt hos per­so­ner med läs- och skriv­svå­rig­he­ter och kan för­bätt­ras med Imvis träning. Detta avlas­tar hjärnan och för­bätt­rar läs­för­må­gan. Läs mer

Gör vårt gra­tis­test för att se om vi kan hjälpa dig

Immersive VR streaming
Progress tracking
Personalized reports
Safe and effective
Comprehensive support

FAQ

Imvi helps improve the coor­di­na­tion between the eyes and brain by trai­ning them to focus on a single point.

Lack of eye coor­di­na­tion can reduce blood flow and oxy­ge­na­tion to your brain which can lead to fatigue while doing work up close. Our trai­ning pre­vents this by  trai­ning both eyes to work toget­her.  

Studies show that 15 minutes of trai­ning, 4 times a week for about 12 weeks can per­ma­nently improve your vision.
It is impor­tant to stay coni­s­tent with the trai­ning to see per­ma­nent results. You should train regu­larly without inter­rup­tion.


Trai­ning longer or more often can also have a posi­tive effect. Trai­ning less than the recom­men­ded period may not lead to results. In con­nec­tion with tests after 12 weeks of trai­ning, we eva­lu­ate whether there is further impro­ve­ment poten­tial that justi­fies con­ti­nued trai­ning.

Ver­gence trai­ning is risk-free.

People who have visible stra­bis­mus, amblyo­pia, use prism glasses or have double vision after a stroke, con­cus­sion or post-COVID, must consult us or their opti­cian before trai­ning.

Studies show that the vast majo­rity, on average, incre­ase their reading speed by about 60%. For people with reading dif­ficul­ties, the impro­ve­ments are usually sig­ni­fi­cantly higher.

The symptoms asso­ci­a­ted with vision pro­blems, such as hea­daches, fatigue, strai­ned eyes, and con­cent­ra­tion pro­blems, etc., decre­ase with regular trai­ning.

Following through with the trai­ning program results in per­ma­nent impro­ve­ments in eye coor­di­na­tion.

Right now you can stream all content from SVT Play, YouTube, UR Play and Binogi in the app.

Yes, however the glasses must fit inside the frame of the VR glasses. If you need glasses to see well at a distance of about two meters, you should use glasses.

If you wear prism glasses, please contact us before trai­ning.

We have trained over 3,000 people and over 99% of those who have com­ple­ted the trai­ning have impro­ved vision/reading speed.

We have trained people between the ages of 7 and 81. All who have com­ple­ted the trai­ning have impro­ved their reading speed. Common symptoms of vision pro­blems include hea­daches, fatigue, eye strain, and con­cent­ra­tion pro­blems related to reading or doing close-up work.


We have seen very good results in people with dyslexia and ADHD. We advise those with stra­bis­mus, double vision from stroke, con­cus­sion, or post-COVID con­di­tions consult with us or their opti­cian before under­go­ing trai­ning. People who read a lot or do close work can benefit greatly from our trai­ning.

We only recom­mend using imvi’s VR glasses. We eva­lu­a­ted many VR headsets and have opti­mi­zed the trai­ning spe­ci­fi­cally for the model we are using. Our VR glasses have ideal optical pro­per­ties, adjus­table focal and pupil distance, and can be used with glasses. Addi­tio­nally, they handle all screen sizes and are com­for­table and easy to handle.

We also recom­mend that each person trai­ning use their own VR, as sharp­ness and pupil distance set­tings differ between indi­vi­du­als.

Our trai­ning instruc­tions are spe­ci­fi­cally made to match our model.

We cannot provide support on how to use other models as we do not know all models. We also cannot gua­ran­tee the result, as the optical pro­per­ties may differ.

Our trai­ning only works with Imvi’s VR glasses as they are opti­mi­zed spe­ci­fi­cally for our paten­ted tech­no­logy. In addi­tion, we cannot gua­ran­tee or provide support for other VR models.

Sub­scrip­tions are for those who prefer flex­i­bi­lity and want to get started with trai­ning at a slightly cheaper price and then pay monthly.

The license is for those who prefer a fixed price and want to train for only 12 weeks.

No, each trai­ning account is created for one user. Unfor­tu­na­tely, we do not support family sub­scrip­tions or trai­ning accounts at this time.

Getting started

Download

Down­load Imvi’s app on your mobile and create an account.

Onboard

Com­plete the in app tests in the app during onboar­ding.

Set up

Set up your VR for your most optimal viewing expe­ri­ence.

Select

In the app, select what you want to watch for your trai­ning session.

Train

Place your mobile in the VR and start your trai­ning session.

Så här funkar det
Testa

Du svarar på 15 frågor om ögon­ko­or­di­na­tion och tester din läs­has­tig­het i appen före trä­ningen. Detta upp­re­pas var sjätte vecka för att spåra dina fram­steg.

Träna

Du tränar din ögon­ko­or­di­na­tion i VR med vår app på din mobil. Du kan välja att titta på bilder, filmer eller streama SVT Play, YouTube, UR Play eller Binogi medan du tränar.

Spåra

Du får per­son­liga fram­stegs­rap­por­ter från oss var sjätte vecka för att spåra din ögon­ko­or­di­na­tion och läs­has­tig­hets­ut­veck­ling.

SOMMARREA
på Imvi labs

Rabattkod: SOMMAR100

This is how it works

Test and track your progress

You take tests to measure your reading speed and com­pre­hen­sion before star­ting trai­ning, after six and twelve weeks. You can easily track results and impro­ve­ments in our app.

Exercise for 12 weeks — 15 minutes per session

The trai­ning actu­ally takes only 15 minutes to com­plete. For 12 weeks you should train 4 times a week. This makes 12 hours in total. Before each trai­ning session, you should calibrate so that the trai­ning is adapted to you for the best results. All this is done directly in the app, which is easy, right?

Relax and enjoy!

The exer­cise itself is not very strenu­ous, you can lie down or sit com­for­tably and just relax while watching images or videos with VR glasses. Maybe you even have music, audi­o­books or podcasts in your ears?

You can now train to any content from a popular strea­ming service.

Contact

Resources

FAQ

Imvi for

Schools

Busi­ness

Kontakt

Resurser

Vanliga frågor

Imvi för

Företag

Treat yourself

Let Us Take Care Of You

© Flair Hair & Beauty Salon London 2024

God jul önskar Imvi Labs

Ge bort ökad läshastighet och förbättrad fokus i julklapp

Black WEEK
på Imvi labs

Rabattkod: BW20