Problem med koncentration och ADHD

Kopplingen mellan problem med koncentration, ADHD och samsynsproblem

Koncentrationsproblem, ADHD, dyslexi och dyskalkyli förekommer ofta tillsammans med samsynsproblem det vill säga ögonkoordinationsproblem. I vissa fall förväxlas även diagnoserna. 

Samsynsproblem drabbar runt 10% av befolkningen. Vid samsynsproblem kan varje öga för sig fungera bra, men tillsammans finns det problem. Samspelet mellan ögonen styrs av hjärnan. 

Ögonkoordinationsproblem kan till exempel resultera i skelningar och dessa kan vara synliga eller dolda. Även väldigt små samsynsproblem kan ha stor påverkan på läshastighet, läsuthållighet, koncentrationsförmåga och känslan av trötthet, och ansträngda ögon.

Vilka förbättringar har vi sett?

Läshastighetsförbättringarna för barn som är 10-15 år ligger i genomsnitt kring 110% och motsvarar en förbättring på 2-4 stanine grupper. Samtidigt förbättras koncentrationen och delaktigheten under lektionstid samt självförtroendet med mera. 

Genom att träna upp hjärnans koordination av ögonrörelserna, kan samsynen förbättras. Med en förbättrad synskärpa och en avlastning av hjärnan som slipper anstränga sig lika mycket, kan upp till 80-90% av hjärnans energi frigöras. 

Energin kan istället användas för ökad koncentrationsförmåga och uthållighet som många med koncentrationsproblem kämpar med, samt till att fokusera på de fonologiska problem med ordigenkänning och avkodning som en person med dyslexi ständigt kämpar med.

Dessa förbättringar ser vi hos alla som följer vår träning i 12 veckor. I genomsnitt förbättrar personer utan kända samsynsproblem sin läshastighet med 40%, medan personer med kända läs-och skrivsvårigheter och/eller dyslexi förbättrar sin läshastighet i genomsnitt med över 100%.  

Man uppnår då förbättringar av läshastighet, läsuthållighet och koncentrationsförmåga. 

För personer med dyslexi, ADHD, eller väldigt krävande arbete med mycket läsning eller närarbete ser vi att det finns fördelar att träna längre än 12 veckor och att det även finns ett värde av att underhållsträna.

Elever som behöver särskilt stöd

Om en elev behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

Vidare är otillräckliga resurser inte en godtagbar motivering till att inte ge en stödinsats. Det innebär att skolan inte kan neka en elev extra stöd för att det saknas pengar. Skollagens bestämmelser om rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för både statliga, kommunala och fristående skolor. Rätten till hjälp i skolan för elev som behöver det är reglerad i Skollagen.

Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar. Om stödet inte kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kommunen erbjuda plats i särskilt anpassade former.

Skolan är även skyldig att utreda svårigheterna om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst skall uppnås.

För att få stöd krävs det inte att eleven har en diagnostiserad funktionsnedsättning. Stödet ska alltid bestämmas utifrån den enskilda elevens behov. Bestämmelser om rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för både statliga, kommunala och fristående skolor.

Om du har barn i skolan som får ett resultat på vår gratistest som visar att barnet har samsynsproblem, tipsa då gärna barnets skola om vår träning. Kunskap om ögonkoordination/samsyn och dess betydelse för läs- och koncentrationsförmåga är ofta bristfällig. 

Vi vill att alla barn ska screenas för samsynsproblem tidigt så att hjälp kan sättas in brett och tidigt. Detta är ett långsiktigt arbete. Vi erbjuder därför vår träning till både privatpersoner och skolor så att hjälp kan sättas in nu.

Vi hjälper också människor utan dyslexi

ADHD, koncentrationsproblematik, dyslexi, dyskalkyli och samsynsproblem förekommer ofta tillsammans. I vissa fall förväxlas till och med diagnoserna.

Så var fallet för Thomas som fick diagnosen ADHD. Trots att han fick en diagnos kände han fortfarande att den inte stämde in på honom. 

Idag har Thomas kommit fram till orsaken till sina besvär, det är samsynsproblem. Han tränar med oss och upplever stora förbättringar. Thomas ADHD diagnos ska plockas bort, då den var felaktig.