Problem med koncentration och adhd

Kon­cent­ra­tions­pro­blem, adhd, dyslexi och dyskal­kyli före­kom­mer ofta till­sam­mans med sam­syns­pro­blem det vill säga ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem. I vissa fall för­väx­las även dia­gno­serna. 

Problem med sam­sy­nen drabbar runt 10% av befolk­ningen. Vid sam­syns­pro­blem kan varje öga för sig fungera bra, men till­sam­mans finns det problem. Sam­spe­let mellan ögonen styrs av hjärnan. 

Ögon­ko­or­di­na­tions­pro­blem kan till exempel resul­tera i skel­ningar och dessa kan vara synliga eller dolda skel­ningar. Även väldigt små sam­syns­pro­blem kan ha stor påver­kan på läs­has­tig­het, läs­ut­hål­lig­het, koncentrations­förmåga och känslan av trött­het, och ansträngda ögon.

Så här ser det ut i appen när du tränar.

Vilka förbättringar har vi sett?

Läs­has­tig­hets­för­bätt­ring­arna för barn som är 10–15 år ligger i genom­snitt kring 110% och mot­sva­rar en för­bätt­ring på 2–4 stanine grupper. Sam­ti­digt för­bätt­ras kon­cent­ra­tio­nen och del­ak­tig­he­ten under lek­tions­tid samt själv­för­tro­en­det med mera. 

Genom att träna upp hjär­nans koor­di­na­tion av ögon­rö­rel­serna, kan sam­sy­nen för­bätt­ras. Med en för­bätt­rad synskärpa och en avlast­ning av hjärnan som slipper anstränga sig lika mycket, kan upp till 80–90% av hjär­nans energi fri­gö­ras. 

Energin kan istäl­let använ­das för ökad koncentrations­förmåga och uthål­lig­het som många med kon­cent­ra­tions­pro­blem kämpar med, samt till att foku­sera på de fono­lo­giska problem med ordi­gen­kän­ning och avkod­ning som en person med dyslexi stän­digt kämpar med.

Dessa för­bätt­ringar ser vi hos alla som följer vår träning i 12 veckor. I genom­snitt för­bätt­rar per­so­ner utan kända sam­syns­pro­blem sin läs­has­tig­het med 40%, medan per­so­ner med kända läs- och skriv­svå­rig­he­ter och/eller dys­lek­ti­ker för­bätt­rar sin läs­has­tig­het i genom­snitt med över 100%.  

Man uppnår då för­bätt­ringar av läs­has­tig­het, läs­ut­hål­lig­het och koncentrations­förmåga. 

För per­so­ner med dyslexi, adhd, eller väldigt krä­vande arbete med mycket läsning eller när­ar­bete ser vi att det finns för­de­lar att träna längre än 12 veckor och att det även finns ett värde av att under­hållsträna.

Elever som behöver särskilt stöd

Om en elev behöver sär­skilt stöd ska ett åtgärds­pro­gram utar­be­tas. Av pro­gram­met ska det framgå vilka behoven är, hur de ska till­go­do­ses och hur åtgär­derna ska följas upp och utvär­de­ras. Eleven och elevens vård­nads­ha­vare ska ges möj­lig­het att delta när ett åtgärds­pro­gram utar­be­tas. 

Sär­skilt stöd får ges i stället för den under­vis­ning eleven annars skulle ha del­ta­git i eller som kom­ple­ment till denna. Det sär­skilda stödet ska ges inom den elev­grupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan för­fatt­ning. 

Vidare är otill­räck­liga resur­ser inte en god­tag­bar moti­ve­ring till att inte ge en stödin­sats. Det innebär att skolan inte kan neka en elev extra stöd för att det saknas pengar. Skol­la­gens bestäm­mel­ser om rätt till utveck­ling och sär­skilt stöd gäller för både stat­liga, kom­mu­nala och fri­stående skolor. Rätten till hjälp i skolan för elev som behöver det är regle­rad i Skol­la­gen.

Stödet ska ges på det sätt och i den omfatt­ning som behövs. Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och för­ut­sätt­ningar. Om stödet inte kan ges i den vanliga för­sko­lan och grund­sko­lan ska kom­mu­nen erbjuda plats i sär­skilt anpas­sade former.

Skolan är även skyldig att utreda svå­rig­he­terna om det befaras att en elev inte kommer att nå de kun­skaps­krav som minst skall uppnås.

För att få stöd krävs det inte att eleven har en dia­gnos­ti­se­rad funk­tions­ned­sätt­ning. Stödet ska alltid bestäm­mas utifrån den enskilda elevens behov. Bestäm­mel­ser om rätt till utveck­ling och sär­skilt stöd gäller för både stat­liga, kom­mu­nala och fri­stående skolor.

Om du har barn i skolan som får ett resul­tat på vår gra­tis­test som visar att barnet har sam­syns­pro­blem, tipsa då gärna barnets skola om vår träning. Kunskap om ögonkoordination/samsyn och dess bety­delse för läs- och koncentrations­förmåga är ofta brist­fäl­lig. 

Vi vill att alla barn ska scre­e­nas för sam­syns­pro­blem tidigt så att hjälp kan sättas in brett och tidigt. Detta är ett lång­sik­tigt arbete. Vi erbju­der därför vår träning till både pri­vat­per­so­ner och skolor så att hjälp kan sättas in nu.

Vi hjälper också människor utan adhd

Adhd, kon­cent­ra­tions­pro­ble­ma­tik, dyslexi, dyskal­kyli och sam­syns­pro­blem före­kom­mer ofta till­sam­mans. I vissa fall för­väx­las till och med dia­gno­serna.

Så var fallet för Thomas som fick dia­gno­sen adhd. Trots att han fick en diagnos kände han fort­fa­rande att den inte stämde in på honom. 

Idag har Thomas kommit fram till orsaken till sina besvär, det är sam­syns­pro­blem. Han tränar med oss och upp­le­ver stora för­bätt­ringar. Thomas adhd diagnos ska plockas bort, då den var fel­ak­tig.