Imvi-garantin

Peng­arna till­baka om du inte för­bätt­rar din läs­has­tig­het

Vi är oerhört säkra på att vår paten­te­rade trä­nings­me­tod fun­ge­rar. Faktum är att över 3000 per­so­ner har tränat med oss och samt­liga har visat klara för­bätt­ringar. Folk som nu fått en vardag där läsning inte längre upplevs som något stort problem. Vi vill därför erbjuda dig en peng­arna-till­baka-garanti om du mot all för­mo­dan inte skulle för­bättra din läs­has­tig­het. 

Kriterer för Imvi-garantin

Vår träning är utveck­lad i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet. Många känner av resul­ta­ten efter bara några veckor, men för bestå­ende för­bätt­ringar krävs att man tränar dubbla tiden som det tar att bli symp­tom­fri eller nå en platå, och som minst rekom­men­de­ras 12 veckors träning. Denna träning består av att man tittar på film under 15 minuter, 4 gånger i veckan. För att mäta effek­ten av din träning görs tester inför, i mitten samt efter 12 veckors / 3 måna­ders träning. 

För att Imvi-garan­tin ska gälla måste man därmed:

  • Genom­föra alla tester så att vi kan mäta hur pass bra dina resul­tat är.
  • Träna minst 4 ggr i veckan á 15 minuter då forsk­ning visar på att det är den mängden träning som krävs för bestå­ende resul­tat

Skulle du mot all för­mo­dan inte visa för­bätt­ringar av din läs­has­tig­het, sam­ti­digt som du upp­fyl­ler kri­te­ri­erna för Imvi-garan­tin, så får du peng­arna till­baka, och du får så klart behålla VR-glas­ö­go­nen.