Forskningen bakom träning av hjärnans koordination av ögonen

En icke-perfekt ögon­ko­or­di­na­tion tvingar hjärnan att jobba extra hårt för att skapa en tydlig bild vid läsning. Detta leder till stora för­lus­ter av både blod­ge­nom­ström­ning och syresätt­ning av hjärnan redan efter kort tid. I princip kan alla för­bättra sin koor­di­na­tion av ögonen och på så sätt avlasta hjärnan. En för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion avlas­tar hjärnan och resul­te­rar vi för­bätt­rad samsyn, koncentrations­förmåga, läs­has­tig­het och läs­ut­hål­lig­het. Imvi Labs har utveck­lat en paten­te­rad lösning i  sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet där man kan träna upp ögon­ko­or­di­na­tio­nen med en mobi­lapp och VR-glas­ö­gon genom att titta på ström­mat inne­håll.

Imvi Labs Forskning

Ögonkoordinationsträning har breda tillämpningar

Träning av ögon­ko­or­di­na­tio­nen har nytta på att flertal olika tillämp­ningar. Vår träning har visat sig effek­tiv inom föl­jande områden, där det även finns forsk­nings­stöd:

Sam­syns­pro­blem

Läs- skriv­svå­rig­he­ter
Dyslexi
DLD

Kon­cent­ra­tions-svå­rig­he­ter 
ADHD

Dub­bel­bild, utmatt­ning vid:
Stroke
Hjärn­trauma
Post covid

Önskan att läsa snab­bare med mindre ansträng­ning, utan att lida av några problem

Våra patent

Patent i USA:
https://patents.google.com/patent/US8770750B2/de
Patent i EU:
https://patents.google.com/patent/EP2506754B1/de

Apparat och metod för att eta­blera och/eller för­bättra bino­ku­lärt seende.
Vår träning använ­der våra patent för att för­bättra sam­sy­nen. Våra patent täcker en ögon­mo­to­risk rörelse som har indi­vi­du­ell inver­kan på varje öga, för alla typer av skärmar och inne­håll. Paten­ten skyddar också indi­vi­du­ella mani­pu­la­tio­ner av bilden för ett öga, rela­te­rade till för­änd­ringar i färg, toning, sud­dig­het och rörel­ser.

Grundarteam

Rune Braut­a­set

Phd Medi­cinsk expert och med­grun­dare

Legi­ti­me­rad optiker. Pro­fes­sor i opto­me­tri med 25 års forsk­ning och utbild­ning inom neu­ro­ve­ten­skap och fysi­o­lo­gisk optik. Avdel­nings­chef för öga och syn Karo­linska Insti­tu­tet, Insti­tu­tio­nen för klinisk neu­ro­ve­ten­skap.

Michael Mal­mqvist

Inno­va­tion & utveck­ling och med­grun­dare

Upp­fin­nare av metoden. 27 års erfa­ren­het av tek­nik­ut­veck­ling och pro­jekt­led­ning, bla bred­bands­me­di­astrea­ming och medi­cin­tek­ning. Arbetat med syn­trä­ning i 15 år. 

Peter Carls­son 

CEO och med­grun­dare

25 års erfa­ren­het av ledar­skap i globala orga­ni­sa­tio­ner, stra­tegi, för­änd­rings­ar­bete och affärer. MSc Eng Physics och BBA.

Samsynsproblem och läsning: En djupare förståelse

Sam­syns­pro­blem, även kända som ver­gens­pro­blem, är en rela­tivt okänd utma­ning som påver­kar en bety­dande andel av befolk­ningen, upp­skatt­nings­vis 10 % (källa: Samsynsproblem.se). En oroande trend är att upp till 30 % av dagens barn kan vara drab­bade, sär­skilt med den ökade använd­ningen av mobila enheter (IT-Peda­go­gen). Detta är ett viktigt ämne som för­tjä­nar större upp­märk­sam­het och för­stå­else.

Vad är Samsyn? Att kunna läsa kräver flera kom­plexa visu­ella fär­dig­he­ter, inklu­sive ackom­mo­da­tion, vergens (ögon­rö­rel­ser), bino­ku­lär syn och bear­bet­ning. Sam­syns­pro­blem är sär­skilt kopp­lade till bino­ku­lär syn, och för att förstå dess påver­kan är det viktigt att bryta ner dessa kom­po­nen­ter.

Ackom­mo­da­tion: Ackom­mo­da­tion är ögats förmåga att ändra linsens bryt­kraft för att ändra fokus från att se på avstånd till att se på nära håll. När ackom­mo­da­tio­nen störs kan det belasta den bino­ku­lära synen, vilket är kri­tiskt för att behålla en tydlig och sam­man­häng­ande bild.

Ögon­rö­rel­ser: Att snabbt och exakt röra ögonen för att foku­sera på och följa objekt är avgö­rande för läsning. De små ögon­rö­rel­serna som kallas “sac­ka­der” är sär­skilt viktiga. En hög fre­kvens av dessa ögon­rö­rel­ser kan påverka läsning nega­tivt, inklu­sive ökad trött­het och antalet “bak­åt­språng” (regres­sion) under läsning.

Bino­ku­lär syn: Bino­ku­lär syn är för­må­gan att sam­ti­digt använda båda ögonen för att foku­sera på ett objekt och skapa en gemen­sam visuell bild. Brist på bino­ku­lär syn är vanligt hos späd­barn men kan påverka både barn och vuxna. Det kan resul­tera i problem med djup­se­ende och upp­fatt­ning av avstånd.

Dato­ri­se­rad Ver­gens­trä­ning: Tra­di­tio­nell manuell ver­gens­trä­ning har funnits sedan 1950-talet, men den kräver en bety­dande mängd ansträng­ning, moti­va­tion och hand­led­ning. Moderna dato­ri­se­rade metoder, som Imvi Labs erbju­der med VR-glas­ö­gon och en mobi­lapp, har visat sig vara mer prak­tiska och effek­tiva för att för­bättra bino­ku­lär syn.

Neu­ro­lo­gisk Belast­ning: Forsk­ning vid Gävle Hög­skola, ledd av pro­fes­sor Hans Richter, har visat att ver­gens­sy­ste­met kan dra upp till 90 % av hjär­nans energi, syresätt­ning och blod­ge­nom­ström­ning,  på så lite som 5–10 minuter. Detta kan påverka för­må­gan att utföra andra upp­gif­ter, inklu­sive läsning.

Läsning och Dyslexi: Forsk­ning av pro­fes­sor Chris­ter Jacob­son har indi­ke­rat att synen kan spela en viktig roll i läs- och skriv­svå­rig­he­ter, inklu­sive dyslexi. M.Sc Mar­gu­e­rite Tjern­berg har visat att ver­gens­trä­ning har en positiv effekt vid dyslexi. Ver­gens­trä­ning har även visat posi­tiva resul­tat i för­bätt­ring av läs­för­måga hos såväl per­so­ner med ver­gens­pro­blem som utan.

Upp­märk­sam­het och Läsning:
 Forsk­ning som pro­fes­sor Sieg­bert War­ken­tin har visar på hög kor­re­la­tion mellan upp­märk­sam­het och läs­has­tig­het. Imvi har sett en för­bätt­rad upp­märk­sam­het vid sam­syns­trä­ning. 

Imvi Labs Metod: Imvi Labs har utveck­lat en unik metod som har visat posi­tiva resul­tat i flera studier. Den för­bätt­rar inte bara ögon­ko­or­di­na­tio­nen och ökar läs­has­tig­he­ten, utan den kan även minska symtom som huvud­värk, ögon­värk, dub­bel­bild, ansträngda ögon, kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och trött­het. Imvis metod har hjälpt män­ni­skor med olika utma­ningar, inklu­sive ver­gens­pro­blem, läs- och skriv­svå­rig­he­ter, DLD, dyslexi, ADHD, kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och mer. Men även per­so­ner med problem efter stroke, hjärn­skak­ning och post covid. Trä­ningen har även hjälpt per­so­ner som inte lider av problem, men vill kunna läsa snab­bare med mindre ansträng­ning.  

Det är vår över­ty­gelse att en ökad för­stå­else och träning av sam­sy­nen kan ha en bety­dande positiv inver­kan på läs­för­må­gan och livs­kva­li­te­ten för många män­ni­skor. Det är dags att upp­märk­samma detta viktiga ämne och ge män­ni­skor de verktyg de behöver för att lyckas.

Studier av ögonkoordinationsträning

Denna artikel visar den veten­skap­liga grunden för att syn­trä­ning fun­ge­rar på per­so­ner med vergens- och ackom­mo­da­tions­pro­blem:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12498561/

Denna artikel visar vad som för­bätt­ras med träning hos per­so­ner med ver­gens­pro­blem:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16799027/

Vår träning baserar sig på tra­di­tio­nella övningar, men vi har gjort så att övning­arna fun­ge­rar i en VR-miljö. Vinsten med att göra trä­ningen i en VR-miljö är främst att trä­ningen blir mycket enklare och mer under­hål­lande, vilket ökar san­no­lik­he­ten att trä­ningen genom­förs. Att trä­ningen även ger effekt i en VR-miljö och för per­so­ner utan några problem har vi visat i t.ex.:
https://imvilabs.com/blogg/konvergenstraning-med-vr-teknik/

Denna artikel visar sam­ban­det mellan sam­syns­pro­blem och blod­ge­nom­ström­ning samt syresätt­ning i hjärnan.
https://imvilabs.com/wp-content/uploads/2022/01/Prefrontal_Cortex_Oxygenation_Evoked_by_Convergenc.pdf

Vi har även visat att trä­ningen, i en datormiljö, ger effekt hos barn med dyslexi:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25333204/

Inte på våran metod, men en artikel som visar att VR-träning ger bra effekt på sam­syns­pro­blem (kon­ver­gens och ackom­mo­da­tion):
https://bmcophthalmol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12886-022–02393‑z

Det finns även veten­skap­ligt stöd inom andra områden där vi fram­gångs­rikt tränat per­so­ner:

Stroke:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01616412.2018.1475321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17400136/

Hjärn­trauma:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29488253/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30470420/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23190716/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31343512/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297770/

Covid
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08164622.2023.2213826

ADHD
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888429617300377
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/26/2/26_jpts-2013–342/_article/-char/ja/

Vad våra kunder säger