Starter kit

- VR & App

INCLUDES

App

Imvi’s unique paten­ted solu­tion to train reading speed, con­cent­ra­tion and reduce fatigue and eye strain.

VR-glas­ö­gon

Lätt och enkla att hantera VR-glas­ö­gon med juster­bara linser som passar utmärkt till trä­ningen. 

 • Klarar mobiler med skärm­stor­le­kar från 4,7”- 7,2”
 • Passar glas­ö­gon med bredd/höjd 145 x 50mm
 • Passar från ca 8 år uppåt

Select trai­ning plan

Subscription

450 Kr / month

 • Star­ting fee 950 kr: inclu­des VR glasses and one month of trai­ning.
 • No com­mit­ment period.
 • Reading test every six weeks.

License

 • 12-week trai­ning license.
 • 3 reading tests at the start, after 6 and 12 weeks.

Vanliga frågor​

Imvi Labs paten­te­rade metod tränar upp din ögon­ko­or­di­na­tion. En för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion kommer hjälpa dig som kämpar med sam­syns­pro­blem, låg läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tions­pro­blem, dub­bel­se­ende med mera. 

Även om du kan märka resul­ta­ten efter bara ett par veckor så rekom­men­de­rar vi minst 12 veckors träning. För många räcker denna mängd träning, men för en del kommer vi rekom­men­dera fort­sätt­nings­trä­ning. 

Abon­ne­mang är för dig som före­drar flex­i­bi­li­tet och vill komma igång med trä­ningen till ett lite bil­li­gare pris för att sedan betala månads­vis. 

Licens är för dig som före­drar ett fast pris och vill köpa trä­ningsli­cen­sen för 12 veckor direkt. 

Oavsett val så är vår rekom­men­da­tion att du tränar minst 12 veckor. 

Du tränar hjärnan genom att titta på video med Imvi-appen i våra VR-glas­ö­gon. Genom vår paten­te­rade teknik pendlar filmen i sidled och får ögonen att följa samma rörelse, medan hjärnan upp­fat­tar en vanlig film.

Du väljer själv vad du vill titta på från exem­pel­vis Youtube och SVT Play. 

ft

Continue training

750 kr4 500 kr

Välj mellan 6 veckor, 6 månader eller 12 måna­ders träning. Förläng din licens och fort­sätt att träna på din läsning med oss. Här kan du välja från så lite som 6 veckor upp till 12 månader. Att fort­sätta träna med oss är ett popu­lärt alter­na­tiv. Läs mer om varför du kan behöva fort­sätta träna

Read what others say about our training!

Those who train expe­ri­ence:

 • Impro­ved reading speed
 • Reduced fatigue
 • Incre­a­sed con­cent­ra­tion
 • Less eye strain

Eve­ry­one who follows the trai­ning program gets better!

“I have strugg­led with my dyslexia all my life. It has affec­ted me at work and also my per­so­nal life. Now my reading speed has impro­ved by over 50% after trai­ning with imvi. Now it’s not just my mom who can read the bedtime stories.”

Rasmus 45 years old, Data sci­en­tist

“My 10-year-old son Ture has been trai­ning with Imvi. Already after 6 weeks we saw impro­ve­ments in reading, but after 12 weeks Ture has found a com­ple­tely dif­fe­rent flow in his reading. School work, homework and even leisure acti­vi­ties are now much better.” Linda Peters­son, Licen­sed opti­cian

Linda Peters­son, Licen­sed opti­cian

“I have ADHD and the best thing about the trai­ning was that I could reduce my fatigue and incre­ase my reading speed!”

Erik 33 years old, Psycho­lo­gist

“The best thing about the trai­ning is to see posi­tive results and that the school has repor­ted that Swedish has impro­ved.”

Ulrica, Grand­mot­her of a 12-year-old girl

Only the imvi app

1 745 kr

VR glasses only

500 kr

This is how it works

Test and track your progress

You take tests to measure your reading speed and com­pre­hen­sion before star­ting trai­ning, after six and twelve weeks. You can easily track results and impro­ve­ments in our app.

Exercise for 12 weeks — 15 minutes per session

The trai­ning actu­ally takes only 15 minutes to com­plete. For 12 weeks you should train 4 times a week. This makes 12 hours in total. Before each trai­ning session, you should calibrate so that the trai­ning is adapted to you for the best results. All this is done directly in the app, which is easy, right?

Relax and enjoy!

The exer­cise itself is not very strenu­ous, you can lie down or sit com­for­tably and just relax while watching images or videos with VR glasses. Maybe you even have music, audi­o­books or podcasts in your ears?

You can now train to any content from a popular strea­ming service.

Are you a school?