avsnitt71-1536x1086-1

Imvi Subscription

450kr / month

Entry fee: 950 kr includes VR glasses and one month training license.

Imvi Labs paten­te­rade metod är utveck­lad i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet och hjälper dig att träna upp läs­has­tig­het och koncentrations­förmåga endast genom att titta på film i VR.

Genom Imvi abon­ne­mang kan du nu välja att träna och betala månads­vis. I start­av­gif­ten ingår VR-glas­ö­gon och en månads trä­ningsli­cens. Där­ef­ter betalar du endast 450 kr per månad. Du kan säga upp abon­ne­manget precis när du vill och vi har ingen bind­nings­tid.

  • Start­av­gift: 950 kr
  • Månads­av­gift: 450 kr
  • Ingen bind­nings­tid
Läs mer
App+VR

Imvi get started — VR glasses & app

Vår unika paten­te­rade lösning för att träna upp läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tion och minska trött­het och ansträng­ning av ögon.

Imvi start, 12 veckors trä­ningsli­cens för en använ­dare, 3 st lästest som görs vid start, efter 6 respek­tive 12 veckor. 12 veckors träning med bilder och film.

Du kan dela upp betal­ningen på 3, 6, 12 eller 24 månader.

VR glas­ö­gon
Sköna och lätta VR-glas­ö­gon, med bra linser som passar utmärkt till vår träning och givet­vis även till annat med VR.

Enkla att hantera:
Klarar alla mobiler med skärm­stor­le­kar från 4,7¨-7,2
Kan använ­das både med och utan glas­ö­gon, passar glas­ö­gon med bredd/höjd 145x50mm
Kan använ­das med mobil­skal på
Enkelt cen­trera mobilen
Kan enkelt justera skärpa och pupillav­stånd med vred på ovan­si­dan
Passar från ca 8 år uppåt
CE och RoHS märk­ning

Läs mer
ft

Continue training

750 kr4 500 kr

Välj mellan 6 veckor, 6 månader eller 12 måna­ders träning. Förläng din licens och fort­sätt att träna på din läsning med oss. Här kan du välja från så lite som 6 veckor upp till 12 månader. Att fort­sätta träna med oss är ett popu­lärt alter­na­tiv. Läs mer om varför du kan behöva fort­sätta träna

Read what others say about our training!

Those who train expe­ri­ence:

  • Impro­ved reading speed
  • Reduced fatigue
  • Incre­a­sed con­cent­ra­tion
  • Less eye strain

Eve­ry­one who follows the trai­ning program gets better!

“I have strugg­led with my dyslexia all my life. It has affec­ted me at work and also my per­so­nal life. Now my reading speed has impro­ved by over 50% after trai­ning with imvi. Now it’s not just my mom who can read the bedtime stories.”

Rasmus 45 years old, Data sci­en­tist

“My 10-year-old son Ture has been trai­ning with Imvi. Already after 6 weeks we saw impro­ve­ments in reading, but after 12 weeks Ture has found a com­ple­tely dif­fe­rent flow in his reading. School work, homework and even leisure acti­vi­ties are now much better.” Linda Peters­son, Licen­sed opti­cian

Linda Peters­son, Licen­sed opti­cian

“I have ADHD and the best thing about the trai­ning was that I could reduce my fatigue and incre­ase my reading speed!”

Erik 33 years old, Psycho­lo­gist

“The best thing about the trai­ning is to see posi­tive results and that the school has repor­ted that Swedish has impro­ved.”

Ulrica, Grand­mot­her of a 12-year-old girl

Only the imvi app

1 745 kr

Vår unika paten­te­rade lösning för att träna upp läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tion och minska trött­het och ansträng­ning av ögon.
imvi start, 12 week trai­ning license for a user.
3 st lästest som görs vid start, efter 6 respek­tive 12 veckor
12 weeks trai­ning with pictu­res and film.

VR glasses only

500 kr

VR glas­ö­gon
Sköna och lätta VR-glas­ö­gon, med bra linser som passar utmärkt till vår träning och givet­vis även till annat med VR.

Enkla att hantera:
Klarar alla mobiler med skärm­stor­le­kar från 4,7¨-7,2
Kan använ­das både med och utan glas­ö­gon, passar glas­ö­gon med bredd/höjd 145x50mm
Kan använ­das med mobil­skal på
Enkelt cen­trera mobilen
Kan enkelt justera skärpa och pupillav­stånd med vred på ovan­si­dan
Passar från ca 8 år uppåt
CE och RoHS märk­ning

Läs mer

This is how it works

Test and track your progress

You take tests to measure your reading speed and com­pre­hen­sion before star­ting trai­ning, after six and twelve weeks. You can easily track results and impro­ve­ments in our app.

Exercise for 12 weeks — 15 minutes per session

The trai­ning actu­ally takes only 15 minutes to com­plete. For 12 weeks you should train 4 times a week. This makes 12 hours in total. Before each trai­ning session, you should calibrate so that the trai­ning is adapted to you for the best results. All this is done directly in the app, which is easy, right?

Relax and enjoy!

The exer­cise itself is not very strenu­ous, you can lie down or sit com­for­tably and just relax while watching images or videos with VR glasses. Maybe you even have music, audi­o­books or podcasts in your ears?

You can now train to any content from a popular strea­ming service.

Are you a school?