Vinnova stöttar läshjälp som vill nå skolor - imvi
Vinnova logo

Vinnova stöttar läshjälp som vill nå skolor

Imvi Labs har av Vinnova tilldelats det maximala stödbeloppet på 300 000 kronor i utlysningen Innovativa Impact Startups hösten 2022. Utlysningen ska stödja bolag som får fram innovationer som gör skillnad i Sverige och på en global marknad.

Bolagen ska inte bara jobba med håll­bar­het på ett ansvars­fullt sätt, utan hela affärsidén är att bidra till att lösa en global sam­hälls­ut­ma­ning.

– Vi är väldigt stolta över det erkän­nande som Vinnova ger oss på Imvi Labs som ett Impact bolag, och möj­lig­he­ten att acce­le­rera vårt arbete att nå ut till så många skolor som möjligt. Just genom arbetet mot skolor hoppas vi att kunna nå många fler med vår träning tidigt, och därmed bidra till för­bätt­rade skol­re­sul­tat och livs­kva­li­tet, säger Imvi Labs vd och med­grun­dare Peter Carls­son. 

Med­fi­nan­sie­ringen gäller pro­jek­tet För­bätt­rad läs­has­tig­het genom för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion. Imvi Labs ska genom pro­jek­tet utveckla bola­gets affärsmo­dell så att den passar skolor, såväl kom­mu­nala som frisko­lor, och veri­fi­era model­len i Sverige för att sen kunna växla upp den både i Sverige och utom­lands.

Till utlys­ningen Inno­va­tiva Impact Star­tups hösten 2022 inkom 406 ansök­ningar. De ansök­ningar som upp­fyllde samt­liga for­mella krav har bedömts i kon­kur­rens med varandra av minst tre sär­skilt utsedda bedö­mare.  Bedöm­ningen har base­rats på en sam­man­väg­ning av de sju huvud­kri­te­ri­erna Rele­vans, Poten­tial, Lösning, Kund­nytta, Affärs­stra­tegi, Team och Genom­fö­rande, där sär­skild vikt har lagts vid kri­te­riet Rele­vans: Huruvida affärsidén/lösningen kan bidra till att lösa en sam­hälls­ut­ma­ning (impact).

För mer infor­ma­tion kon­takta:

Peter Carls­son, vd

Telefon: +46 (0)70–856 34 27

E‑post: [email protected]

Imvi Labs är ett Mal­mö­ba­se­rat företag som utveck­lat en VR-lösning för att hjälpa män­ni­skor att kunna läsa bättre och längre. Lös­ningen, som baseras på tidi­gare forsk­ning och studier i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet, säljs till bland annat skolor och pri­vat­per­so­ner. Imvi Labs star­ta­des 2021 av Rune Braut­a­set, Sve­ri­ges första pro­fes­sor i opto­me­tri, Michael Mal­mqvist, som upp­fun­nit VR-trä­ningen, och före­ta­gets vd Peter Carls­son.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder