fbpx
vr-träning för att bli av med dold skelning

Underhållande hjärngympa ger bättre läsning

Ett okänt folk­häl­so­pro­blem i ena ring­hör­nan. VR-glas­ö­gon och en app i den andra.

Imvi Labs, ett svenskt tech­bo­lag, har skapat en inno­va­tiv lösning som stödjer barn och unga som kämpar med skol­pre­sta­tio­ner. Denna hjärn­gympa är en nyckel till fram­gång i klass­rum­met.

Samsynsproblem: Imvi Labs erbjuder enkla lösningar för bättre ögonkoordination

Studier visar att cirka tio procent av Sve­ri­ges befolk­ning lider av problem med sin ögon­ko­or­di­na­tion. Sam­syns­pro­blem, som det också kallas, är ett till­stånd där ögonen inte sam­ar­be­tar som de ska. Detta kan yttra sig i läs- och kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter, dub­bel­se­ende och huvud­värk. För per­so­ner med dyslexi och adhd kan sam­syns­pro­blem vara sär­skilt besvär­liga.

Både skol­vä­sen­det och vården har för låg kunskap om detta okända folk­häl­so­pro­blem. Lyck­ligt­vis kan Imvi Labs erbjuda en enkel lösning för att avhjälpa sam­syns­pro­blem, säger Peter Carls­son, med­grun­dare och vd på Imvi Labs.

Peter VD
Peter Carls­son, med­grun­dare och VD på Imvi Labs.

Underhållande träning

Imvi Labs har i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en lösning för för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion. Det handlar om ett par VR-glas­ö­gon som används ihop med den egna mobil­te­le­fo­nen, där Imvis app instal­le­ras. Använ­da­ren gör först ett sam­syns­test och ett läs­has­tig­hets­test, sedan kan trä­ningen starta.

Imvis hjärn­gympa är unik eftersom den anpas­sar sig efter din indi­vi­du­ella nivå och fram­steg. Du kan välja att träna med bilder och filmer, vilket gör det både roligt och moti­ve­rande.”

Under första veckan tränar man med still­bil­der. Där­ef­ter kan man träna med sitt favo­rit­pro­gram på public ser­vices ström­nings­tjäns­ter eller med videos på Youtube, berät­tar Peter Carls­son.

Sam­ti­digt som favo­rit­pro­gram­met rullar tränas hjärnan att styra ögonen på ett precist sätt.

- Det har funnits metoder för sam­syns­trä­ning i över 100 år. Pro­ble­met är att övning­arna är så pass tråkiga att de flesta lägger av för tidigt. Vår lösning är både effek­tiv och under­hål­lande, säger Rune Braut­a­set, med­grun­dare av Imvi Labs och pro­fes­sor vid
Karo­linska Insti­tu­tet.

Peter och Rune berättar om livslång förbättring

Studier vid Karo­linska Insti­tu­tet visar att två veckors träning ger sig­ni­fi­kanta för­bätt­ringar.
Samt­liga som har tränat minst tolv veckor har för­bätt­rat läs­has­tig­he­ten, i genom­snitt med cirka 70 procent.

Rune Braut­a­sets avhand­ling gör klart att bestå­ende resul­tat uppnås genom att träna dubbla tiden det tar att bli symp­tom­fri. Imvis egna studier visar även på för­bätt­rad koncentrations­förmåga.

– En mamma berät­tade att sonens migränar­tade huvud­värk för­svun­nit sedan han tränat upp  ögon­ko­or­di­na­tio­nen.

En annan mamma har beskri­vit hur hennes ton­å­ring med dyslexi fått läslust för första gången, säger Peter Carls­son och fort­sät­ter:
– Många skolor kämpar med att få till anpass­ningar för alla elever som har problem med läsning och kon­cent­ra­tion. Här har vi en lösning som skulle kunna bidra till att fler tar sig igenom skol­sy­ste­met med god­kända betyg för en mer inklu­de­rande och lik­vär­dig skola.

Rune Professor
Rune Braut­a­set, med­grun­dare och pro­fes­sor vid Karo­linska Insti­tu­tet

Gå gärna till­baka till vår Blogg och läs fler intres­santa inlägg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder