fbpx
flicka-som-läser

Tips till dig vars barn lider av lässvårigheter

Har ditt barn kämpigt med läs­ningen? Att studera och lära sig nya ämnen kan vara en utma­ning för elever i alla åldrar. För de elever som dess­utom lider av läs­svå­rig­he­ter så blir denna utma­ning betyd­ligt job­bi­gare. Läsning är avgö­rande för att klara skolan av flera viktiga skäl. För det första är läsning en grund­läg­gande fär­dig­het som används inom nästan alla ämnen och disci­pli­ner. Genom att vara en effek­tiv läsare kan ele­verna ta till sig infor­ma­tion från olika källor, förstå instruk­tio­ner och läro­ma­te­rial samt uttrycka sina idéer i skrift. Enligt skol­ver­ket så är läsning dess­utom viktig för att utveckla ele­ver­nas förmåga till fantasi och inle­velse. Så vad kan man som för­äl­der till ett barn med läs­svå­rig­he­ter göra?

Träna upp läs­has­tig­he­ten genom VR
Imvi Labs paten­te­rade metod tränar bort det som kallas sam­syns­pro­blem, något som ibland kan vara orsaken till läs­pro­ble­men. Sam­syns­pro­blem innebär helt enkelt att ens ögon och hjärna inte är till­räck­ligt koor­di­ne­rade. Bland barn och ung­do­mar är det här ett växande problem, mycket på grund av vårt ökade använ­dande av mobiler och skärmar på nära håll. Genom att titta på val­fritt strea­mat inne­håll i Imvis VR-glas­ö­gon 4 gånger i veckan under en 12 veckor lång period uppnås en per­ma­nent för­bätt­rad samsyn. För att ta reda på om ditt barn lider av sam­syns­pro­blem kan göra vårt sam­syns­test här.

Privat läx­hjälp och stu­die­coach­ning
Ett annat vär­de­fullt hjälp­me­del vid läs­svå­rig­he­ter kan vara att få per­son­lig läx­hjälp. En av de stora för­de­larna med just Alla­kan­dos läx­hjälp är att den per­son­liga och indi­vi­dan­pas­sade under­vis­ningen de erbju­der. I skolan kan lärare ha en hel klass att ta hand om, vilket kan göra det svårt att ge varje elev den indi­vi­du­ella upp­märk­sam­het de behöver. Genom Alla­kando så får ditt barn egentid med en pri­vat­lä­rare vilket gör att man kan skräd­darsy inlär­ningen efter just ert behov och på ett djupare sätt kan gå till botten med pro­ble­men. Läs mer om Alla­kan­dos erbju­dande här.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder