fbpx

Skolor på Åland: Läshastigheten ökar med 43%

Vi berät­tade i novem­ber om vårt sam­ar­bete med Rangsby skola där Isa Blomqvist-Fager­holm är spe­ci­allä­rare och Ödkarby skola där Emma Nylund är spe­ci­al­klass­lä­rare i Saltvik på Åland. Tio elever i 11–12 års åldern tränar med Imvi Labs.  
 
De tio ele­verna mot­sva­rar ca 20% av ele­verna i sjätte klass. Sko­lorna valde ut elever som man tidi­gare hade gjort omfat­tande läsin­sat­ser för, men utan att få några större resul­tat. Tester visade att nio av ele­verna före trä­ningen hade sam­syns­pro­blem. Detta är en trolig för­kla­ring till att tidi­gare insat­ser inte har varit effek­tiva.  
 
Redan efter sex veckors träning berät­tade Isa att de såg ”för­bätt­ringar för ele­ver­nas stav­ning, själv­för­tro­ende och själv­känsla.” Även Emma berät­tade att ”Ele­verna har fått bättre läsflyt, läs­ningen hackar mindre och de är mindre trötta vid läsning, och att ele­verna själva sagt att de orkar läsa mera”. 
 
Efter 12 veckor har läs­has­tig­he­ten ökat med 43%, en ytter­li­gare för­bätt­ring från 31% efter 6 veckor. 
 
Om ele­verna hade tränat tidi­gare med Imvi, så hade vi sparat mycket spe­ci­allä­rartid med åtgär­der som inte var effek­tiva. Eleverna hade dess­utom sluppit lägga tid på dessa insat­ser och kunde istäl­let ha följt mer av ordi­na­rie under­vis­ning och hade fått för­bätt­rat själv­för­tro­ende. 
 
Isa och Emma valde att börja med elever i sjätte klass för att de ska få bäst för­ut­sätt­ningar inför hög­sta­diet. Planen är att nu börja träna elever i tidi­gare års­kur­ser.

Hur vår träning hjälper elever med lässvårigheter

Vi vet att många elever kämpar med läsning på grund av dyslexi, språk­stör­ning eller kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter. 
 
Detta kan påverka deras själv­för­tro­ende, själv­känsla och moti­va­tion för skol­ar­be­tet. 
Imvi Labs erbju­der en träning som kan för­bättra läs­för­måga och läs­glädje. 

Vår träning bygger på veten­skap­lig forsk­ning som visar att ögon­rö­rel­serna är avgö­rande för läs­ningen. Till exempel kan man öka läs­has­tig­he­ten, läs­för­stå­el­sen och kon­cent­ra­tions­för­må­gan genom att träna ögon­ko­or­di­na­tio­nen vilket avlas­tar hjärnan. 

Vill du veta mer om träningen vi erbjuder skolor?

Om du vill få mer infor­ma­tion om Imvi Labs och hur vår träning kan göra skill­nad för många barn och ung­do­mar, läs vidare på vår sida, eller kon­takta oss på i[email protected]. 

Du kan också göra vårt sam­syns­test för att se hur vi kan hjälpa just dig eller ditt barn.  Det är helt gratis och tar ungefär 2 minuter att göra. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder