fbpx
Lässvårigheter-samsynsproblem

Samsynsproblem – en orsak till många lässvårigheter

Allas rätt till läsning är i fokus under dyslexiveckan och det är något som vi på Imvi Labs brinner för. I Sverige har cirka fem till åtta procent läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det är en hög siffra och vi är medvetna om de utmaningar som det innebär att leva med dessa problem. Men vad vet vi om samsynsproblem och dess påverkan på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?

Vad är samsyn och sam­syns­pro­blem?

Van­ligt­vis får hjärnan bilder från båda ögonen sam­ti­digt. Hjärnan kom­bi­ne­rar de två bil­derna till en för att skapa ett synin­tryck. Detta kallas bino­ku­lär­se­ende, eller samsyn, och är en för­ut­sätt­ning för djup­se­ende. Sam­syns­pro­blem innebär att ögonen inte sam­ar­be­tar som de ska. Man får en dub­bel­bild, som man kanske inte är med­ve­ten om. Det kan bland annat bero på att det finns ett synfel eller att hjär­nans styr­ning av ögats inre eller yttre muskler inte fun­ge­rar som den ska.

Hur känns läsning för dig eller ditt barn?

  • Kämpar för att läsa en bok?
  • Blir trött och får ansträngda ögon?
  • Har svårt att foku­sera och lägger därför bort boken och börjar i stället scrolla i mobilen?

Vad beror detta på?

När hjärnan för­sö­ker få en tydlig bild behöver den anstränga sig mycket vid sam­syns­pro­blem. På endast tio till 15 minuter för­bru­kas mellan 80 och 90 procent av till­gäng­lig energi i hjärnan. Detta leder till lägre läs­ut­hål­lig­het, lägre läs­has­tig­het, för­säm­rad koncentrations­förmåga, trött­het och anstränga ögon.

Du är inte ensam!

Tio procent av Sve­ri­ges vuxna lider av sam­syns­pro­ble­ma­tik men mör­ker­ta­let är stort. I kate­go­rien barn mellan sju och 15 år ökar pro­ble­met och det kan vara närmare 27 procent som har sam­syns­pro­blem liksom en snabbt ökande när­synt­het. Tro­li­gen är detta en följd av snabbt ökad använd­ning av mobiler och surf­plat­tor från väldigt unga år. Sam­syns­pro­blem före­kom­mer ofta till­sam­mans med dyslexi, och i vissa fall för­väx­las dia­gno­serna.

Till skill­nad från dyslexi och ADHD kan sam­syns­pro­blem tränas bort, med för­bätt­ringar på läs­has­tig­het och hjälp mot kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter för alla, även för per­so­ner med dyslexi som vuxen eller ADHD symptom vuxna.

Imvi Labs ger en hjäl­pande hand

Imvis vision är att bidra till en värld utan läs­svå­rig­he­ter. Vi jobbar med VR-teknik och inno­va­tion med forsk­ning i ryggen för att hjälpa en person i taget med vår träning, varje dag och varje vecka, året runt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder