Samsyn - vad är det och vad innebär problem med samsynen - imvi
Vad är samsyn?

Samsyn — vad är det och vad innebär problem med samsynen

Samsyn är en avgö­rande förmåga för vårt dagliga liv, men det är något många kanske inte tänker på förrän problem uppstår. Men vad innebär egent­li­gen samsyn, och vad händer när vi har problem med denna förmåga?

Vad är samsyn?

Samsyn, även kallad bino­ku­lär syn, är för­må­gan att använda båda ögonen sam­ti­digt för att skapa en sam­man­häng­ande bild av omgiv­ningen. När våra ögon arbetar till­sam­mans på ett koor­di­ne­rat sätt, möj­lig­görs en djup­se­ende och en korrekt upp­fatt­ning av avstånd. Detta är viktigt för många akti­vi­te­ter i vårt dagliga liv, som att läsa, skriva, köra bil, spela sport och till och med att gå utan att snubbla.

Samsynsproblem — vad innebär det?

Problem med sam­sy­nen, eller bino­ku­lära syn­pro­blem, innebär att ögonen inte sam­ar­be­tar effek­tivt. Detta kan bero på en mängd olika orsaker, inklu­sive mus­kelsvag­het, neu­ro­lo­giska till­stånd eller med­födda problem. Några vanliga typer av sam­syns­pro­blem inklu­de­rar stra­bism (skel­ning), där ögonen pekar åt olika håll, och amblyopi (lat öga), där ett öga inte utveck­las korrekt.

Vanliga symptom

Symp­to­men på sam­syns­pro­blem kan variera bero­ende på individ och till­stån­dets all­var­lig­hets­grad. Vanliga symptom inklu­de­rar:

  • Dub­bel­se­ende: När hjärnan mottar två olika bilder från ögonen och inte kan kom­bi­nera dem till en.
  • Huvud­värk och ögontrött­het: Spe­ci­ellt efter att ha utfört akti­vi­te­ter som kräver foku­se­ring, som läsning.
  • Svå­rig­he­ter med avstånds­be­döm­ning: Problem med att exakt bedöma hur långt bort ett objekt är, vilket kan påverka moto­riska fär­dig­he­ter.
  • Nedsatt läs­för­måga: Svå­rig­he­ter att läsa och förstå text, ofta på grund av ansträng­ning och trött­het.

Behandling

Tra­di­tio­nellt sett så har den enda effek­tiva metoden för att träna upp sam­sy­nen varit så kallad penn­trä­ning där man med blicken följer en penna. Denna träning kräver en mycket lång trä­nings­pe­riod och är väldigt enfor­mig.

Imvi Labs har utveck­lat en både under­hål­lande och effek­tiv metod för att behandla sam­syns­pro­blem. Genom att streama film i våra VR-glas­ö­gon tränar du upp din ögon­ko­or­di­na­tion och därmed samsyn. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder