Rektor Cecilia förbereder höstens träning genom att själv träna med Imvi - imvi

Rektor Cecilia förbereder höstens träning genom att själv träna med Imvi

Cecilia är rektor på Fri­sko­lan Hästens i Farsta, Stock­holm. Hon och berörda lärare har under de senaste vec­korna tränat med Imvi för att själva få erfa­ren­het av trä­ningen innan skolan startar upp elever till hösten. En hel­klass i årskurs 3 ska träna, samt tio utvalda elever i blan­dade års­kur­ser som har läs­svå­rig­he­ter. Vi har inter­vjuat Cecilia om skolan och pla­nerna inför hösten.

Berätta lite om er skola

”Vi har en liten fri­skola som vi köpt av grun­darna. De star­tade Fri­sko­lan Hästens och hade kon­cep­tet ’liten skola med prak­tis­ke­s­te­tisk inrikt­ning’. Vi alla som äger skolan har arbetat på den länge, och vi fick köpa för att de önskade att kon­cep­tet fick leva vidare. De kände en risk för att det inte skulle göra det om de sålde till en koncern. Vi har inga planer på att utöka eller göra några stora för­änd­ringar, vi gillar vår lilla skola.”

Hur tänker ni om upp­läg­get inför höstens träning?

”Vi har pre­sen­te­rat metoden för alla lärare och de har erbju­dits träning. Upp­läg­get är att en årskurs 3 kollas av mot ett gammalt natio­nellt prov, tränar och sedan gör ordi­na­rie natio­nella prov på våren. Då kan vi se om trä­ningen för­bätt­rar läs­ningen, vilket är spän­nande. Läraren för den klassen är väldigt peppad, hon är duktig och gör alltid bedöm­ningar och mät­ningar för att lägga upp under­vis­ningen. Vi tror att alla i åk 3 kan ha egna tele­fo­ner att göra trä­ningen med men är lite oroliga för hur en åk 1 kan ha tele­fo­ner och hur vi ska få tag i sådana till trä­ningen. Men det löser vi på något sätt.”

Vad hoppas ni få ut av trä­ningen? För ele­ver­nas del och för pedagoger/lärare?

”Jag hoppas att våra 10 elever som är lässvaga och ska träna gör stora fram­steg och får lättare att läsa och ta till sig text. För­hopp­nings­vis kan vi också vara med och se om det är som opti­kerna tror, att så många barn har sam­syns­pro­blem, och om det hör ihop med skär­man­vän­dan­det i låg ålder. Jag hoppas även att lärarna ser trä­ningen som ett kom­ple­ment till ordi­na­rie läs­trä­ning, för sådant som man inte kan träna med en bok.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder