fbpx

Imvi labs tar in kapital för att accelerera satsningar på försäljning och marknadsföring

Imvi som startades i augusti 2021 lanserade i somras sin tränings app. Mobilappen som används tillsammans med VR-glasögon tränar upp hjärnans koordination av ögonen, så kallad samsyn. Detta ger stora vinster i både förbättrad syn, men framför allt i frigjord energi som istället för att försöka få ihop en otydlig bild kan användas till ökad koncentration, snabbare läsning mm.

Imvis tre med­grun­dare är Michael Mal­mqvist som har upp­fun­nit metoden och jobbat med syn­trä­ning i 15 års tid, Rune Braut­a­set som är pro­fes­sor i Opto­meti och har forskat inom sam­syns­pro­blem, samt bolaget vd Peter Carls­son med lång erfa­ren­het av ledar­skap och affärer.


Imvi tar in sju mil­jo­ner kronor för att bygga ett team och satsa på för­sälj­ning i Sverige, och för­be­reda en expan­sion inter­na­tio­nellt. Bland inve­ste­rarna finns imvis sty­rel­se­ord­fö­rande Johan Bill­gren som är med­grun­dare till inRiver, Anders Holm som sitter i sty­rel­sen, Tassaka Invest samt I Love Lund som nyligen blivit listade på Spot­light.

Den paten­te­rade trä­ningen är väldigt effek­tiv. En mas­tersupp­sats på Opti­ker­ut­bild­ningen vid Karo­linska Insti­tu­tet i våras, visade sig­ni­fi­kanta optiska för­bätt­ringar redan efter två veckors träning. 

Samt­liga kunder som har tränat 12 veckor har för­bätt­rat sin läs­has­tig­het. Man tränar genom att titta på bilder eller video som rör sig i appen, minst 15 minuter per gång, och minst 4 gånger per vecka. 

Trots ett tuffare inve­ste­rings­kli­mat var det inte svårt hitta kapital. Imvi har under året leve­re­rat det man sagt man skulle, lan­se­rat pro­duk­ten med fan­tas­tiska resul­tat och fina kundre­cen­sio­ner. Det mesta av kapi­ta­let kommer från affär­säng­lar och såd­din­ve­ste­rare säger imvi:s delä­gare och sty­rel­se­ord­fö­rande Johan Bill­gren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder