fbpx

Imvi Labs säkrar 4 MSEK i kapitalresning för kommersialisering av innovativ träning

Imvi Labs har nyligen fram­gångs­rikt avslu­tat en kapi­tal­runda som resul­te­rade i 4 MSEK i inve­ste­ringar, bola­gets största emis­sion hit­tills. Denna kapi­ta­lin­jek­tion är avsedd att främst stödja bola­gets för­sälj­nings­ut­veck­ling och bidra till att för­verk­liga sin vision: 

Imvi – Impro­ving Vision, Impacting Lives and Society

Imvi Labs revo­lu­tio­ne­rar området för för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion med sin inno­va­tiva trä­nings­me­tod. Denna metod, som inne­fat­tar en mobi­lapp och VR-glas­ö­gon, utveck­la­des i sam­ar­bete med fors­kare vid Karo­linska Insti­tu­tet. Under det senaste året har Imvi Labs framför allt inrik­tat sig på att hjälpa per­so­ner som lider av sam­syns­pro­blem, läs­svå­rig­he­ter och dyslexi.

Typiska resul­tat från Imvi Labs träning inklu­de­rar ökad läs­has­tig­het och för­må­gan att läsa under längre tid med kon­cent­ra­tion. Dessa för­bätt­ringar har lett till bättre skol­re­sul­tat och ökat själv­för­tro­ende hos använ­darna.

En mång­fald av posi­tiva effek­ter
Imvi Labs erbju­der sin träning till pri­vat­per­so­ner genom sin webb­s­hop, och det har varit en öppning till att hjälpa per­so­ner med olika besvär. Det inklu­de­rar indi­vi­der som lider av ADHD och kon­cent­ra­tions­pro­blem. Men även dub­bel­bild och trött­het efter stroke, hjärn­skak­ning och post covid. För dessa grupper har trä­ningen också resul­te­rat i posi­tiva för­änd­ringar som utöver de nämnda inklu­de­rar för­bätt­rat synfält, bättre minne och ökad ener­gi­nivå.

Imvi Labs har även upp­märk­sam­mat en annan mål­grupp. Det inklu­de­rar per­so­ner som redan har snabb läs­has­tig­het men vill öka den ytter­li­gare och göra läs­ningen mer bekväm. Det är värt att notera att en ökning av läs­has­tig­he­ten med 15 procent mot­sva­rar tre fri­gjorda arbets­vec­kor per år. En intres­sant aspekt är att de timmar som använ­darna spen­de­rar på trä­ningen kan kom­bi­ne­ras med att titta på inne­håll de ändå hade kon­su­me­rat.

Expan­sion och nya part­ner­skap
Under det senaste året har Imvi Labs lan­se­rat sin träning på svenska i Finland, och flera skolor på Åland och i Öster­bot­ten har blivit nöjda använ­dare.

Sedan den senaste kapi­tal­res­ningen i sep­tem­ber 2022 har före­ta­get för­bätt­rat trä­ningen genom att möj­lig­göra träning med ström­mat inne­håll. Använ­dare kan nu träna med val­fritt inne­håll från platt­for­mar som YouTube, SVT Play och UR.

Dess­utom har Imvi Labs nyligen med­de­lat ett sam­ar­bete med Edtech-före­ta­get Binogi, vilket innebär att Binogis inne­håll av ani­me­rade filmer som följer läro­pla­nen, kommer att bli till­gäng­liga som en del av Imvi-trä­ningen.

Imvi Labs har också utveck­lat ett eget lästest som möj­lig­gör använd­ning av trä­ningen på svenska och eng­elska, med möj­lig­he­ter att enkelt över­sätta den till fler språk.

Syn­lig­het och Enga­ge­mang
Bola­gets vd Peter Carls­son berät­tar: “Under det gångna året har Imvi Labs aktivt del­ta­git i flera eve­ne­mang och ini­ti­a­tiv för att öka med­ve­ten­he­ten om vår inno­va­tion. Dessa inklu­de­rar del­ta­gande i SETT-mässan, Opto­metri­da­garna, Alme­dals­vec­kan till­sam­mans med ATEA, Drak­näs­tet, Rapidus nya podcast “Lejon­ku­lan,” Dys­se­pod­den och finalen av affärsidétäv­lingen Busi­ness Chal­lenge.

Imvi Labs kommer med den senaste kapi­ta­lin­jek­tio­nen att växla upp arbetet med att för­bättra män­ni­skors liv genom att göra läsning enklare och mer effek­tivt.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder