Första rekryteringen till Imvi Labs marknadsoffensiv - imvi
HakanHedin

Första rekryteringen till Imvi Labs marknadsoffensiv

Imvi Labs, som utvecklar samsynsträning mot läsproblem, har fått en ny säljare. Håkan Hedin, med bakgrund från Vendora Nordic, har redan börjat på företaget och ska etablera dess patenterade VR-lösning på marknaden för både skolor och företag.

Imvi Labs, som utveck­lar sam­syns­trä­ning mot läs­pro­blem, har fått en ny säljare. Håkan Hedin, med bak­grund från Vendora Nordic, har redan börjat på före­ta­get och ska eta­blera dess paten­te­rade VR-lösning på mark­na­den för både skolor och företag. Det är första steget i Imvi Labs mark­nads­of­fen­siv och kommer snart att följas av fler rekry­te­ringar.

Håkan Hedin

–Med Håkan i teamet kan vi börja nå fler per­so­ner och göra större nytta för alla som lider av sam­syns­pro­blem. Hans erfa­ren­het från för­sälj­ning mot skolor kommer att vara till stor hjälp – och i sin tur göra att många barn och unga kan läsa bättre i för­läng­ningen, säger Imvi Labs vd Peter Carls­son.

Sam­syns­pro­blem innebär att koor­di­na­tio­nen av ögonen inte fun­ge­rar som den ska och orsakar olika former av läs­svå­rig­he­ter. Under­sök­ningar visar att runt tio procent av befolk­ningen lider av sam­syns­pro­blem – och Imvi Labs lösning med att träna med hjälp av en appli­ka­tion och VR-teknik har visat mycket lovande resul­tat. Redan i dag används tek­ni­ken på flera skolor i Sverige.

Peter Carls­son

–För oss handlar det inte bara om att sälja, det handlar om att hjälpa män­ni­skor som har verk­liga problem att få en bättre livs­kva­li­tet. Och att sätta in trä­ningen tidigt, så att resten av skol­gången får bästa för­ut­sätt­ningar. Natur­ligt­vis vill vi nå ut till så många som möjligt och då är sko­lorna en effek­tiv väg att komma fram till många unga män­ni­skor på kort tid, säger Håkan Hedin.

Imvi Labs tog nyligen in sju mil­jo­ner kronor i risk­ka­pi­tal för att bygga upp sin orga­ni­sa­tion och göra en mark­nads­of­fen­siv. Rekry­te­ringen av Håkan Hedin är det första steget i den planen.

För mer infor­ma­tion kon­takta:

Peter Carls­son, vd
Telefon: +46 (0)70–856 34 27
E‑post: [email protected]

Imvi Labs är ett Mal­mö­ba­se­rat företag som utveck­lat en VR-lösning för att hjälpa män­ni­skor att kunna läsa bättre och längre genom att träna upp sam­sy­nen. Lös­ningen, som baseras på tidi­gare forsk­ning och studier i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet, säljs till bland annat skolor och pri­vat­per­so­ner. Imvi Labs star­ta­des 2021 av Rune Braut­a­set, Sve­ri­ges första pro­fes­sor i opto­me­tri, Michael Mal­mqvist, som upp­fun­nit VR-trä­ningen, och före­ta­gets vd Peter Carls­son.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder