fbpx
Kramfors

Erfarenheter från en Specialpedagog i Kramfors: Åsa Aretorns resa med Imvi

Jag heter Åsa och arbetar som spe­ci­al­pe­da­gog och spe­ci­allä­rare på Bollsta- och Nylands­sko­lan i Kram­fors. Vi tränar just nu vår första kull elever. Inför trä­ningen scre­e­nade vi samt­liga elever i mel­lan­sta­diet på mina båda skolor. Hela 50% av ele­verna upp­vi­sade symptom på sam­syns­pro­blem.

Urval av elever

När jag skulle välja elever till trä­ningen hade jag ini­ti­alt tänkt ta elever från årskurs 6. Detta visade sig dock vara omöj­ligt på grund av skolans fokus på de natio­nella proven och vår­ter­mi­nens betyg. Istäl­let foku­se­rade jag på årskurs 5. Urvalet base­ra­des på ele­ver­nas resul­tat på Imvis sam­syns­test samt elever med låg läs­has­tig­het. En elev i årskurs 2, med bekräf­tad dold skel­ning, blev också inklu­de­rad. Erbju­dan­det om att delta skic­ka­des hem till för­äld­rarna via infor­ma­tions­brev.

Prak­tisk träning

Jag har samlat ele­verna under skol­da­gen och valt att variera trä­nings­ti­derna för att inte störa samma ämne varje gång. I början och vid test­till­fäl­len träf­fa­des ele­verna indi­vi­du­ellt, vilket var tidskrä­vande. Trä­ningen skedde i olika grupp­rum, ofta på soffor där ele­verna kunde sitta eller ligga. I samband med trä­ningen hämtade vi ut ele­ver­nas mobil­te­le­fo­ner som samlas in i början av skol­da­gen. 

För att säker­ställa kva­li­te­ten och mini­mera avbrott valde vi att använda SVT:s reklam­fria program som trä­nings­fil­mer. 

En av ele­verna tränade även hemma under lov och helger. Enga­ge­rade för­äld­rar är en för­ut­sätt­ning för att detta ska fungera.

Utvär­de­ring av träning

Bort­sett från Imvis tester mäter vi även läs­has­tig­het själva för att utvär­dera fram­steg. Det ser lovande ut och vi ser fram emot att göra nya tester innan ter­mins­slut!

Att få arbeta med Imvi har varit en lärorik upp­le­velse, och jag ser fram emot att fort­sätta följa ele­ver­nas fram­steg och bidra till deras läs­ut­veck­ling.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder