Börje Häggkvist: Symptomfri efter 39 år av dubbelseende – fantastiska framsteg efter 6 veckor med Imvi  - imvi

Börje Häggkvist: Symptomfri efter 39 år av dubbelseende – fantastiska framsteg efter 6 veckor med Imvi 

Efter en tra­fi­ko­lycka 1985 och svår hjärn­skak­ning som gett dub­bel­se­ende i 39 år, är Börje symp­tom­fri efter 6 veckors Imvi-träning. Enligt sam­syns­testet har han minskat sina upp­skat­tade besvär med 58% sam­ti­digt som hans läs­has­tig­het har ökat med 40%. 

Inter­vju med Börje Hägg­kvist om hans fram­steg med Imvi

Vi har haft äran att inter­vjua Börje Hägg­kvist, en 73-årig man från Solna, som har gjort fan­tas­tiska fram­steg med sin Imvi-träning. Efter bara sex veckors träning är Börje symp­tom­fri enligt sam­syns­testet och har upplevt en 58% minsk­ning av sina besvär. Trots en hjärn­skak­ning som ledde till dub­bel­se­ende för 39 år sedan har hans läs­has­tig­het nu ökat med hela 40%.

Grattis Börje till dina fan­tas­tiska fram­steg med Imvi!

Varför valde du att börja träna med Imvi?

- Jag har haft sam­syns­pro­blem sedan en tra­fi­ko­lycka 1985, där jag skadade bak­hu­vu­det och fick ver­ti­kalt dub­bel­se­ende. Detta utveck­la­des sedan till hori­son­tellt dub­bel­se­ende. Jag har försökt med olika glas­ö­gon och behand­lingar, men besvä­ren återkom alltid. Med Imvi har jag nu, efter sex veckors daglig träning, märkt en bety­dande för­bätt­ring.

Vad är det bästa med trä­ningen?

- Det bästa med trä­ningen är att jag nu kan läsa längre stunder utan se dubbelt och utan att bok­stä­verna flyter ihop. Det går även mycket bättre att se på bild­skärm och TV. Efter bara sex-sju veckors träning har mina besvär nästan för­svun­nit. Jag hoppas att det blir bestän­digt.

Vad moti­ve­rar dig att fort­sätta träna?

- Jag vill fort­sätta för­bättra min syn. Jag har också cochle­aimplan­tat för min hörsel, så för­säm­rad syn skulle vara ett skräck­sce­na­rio för mig. Imvi-trä­ningen har verk­li­gen hjälpt mig att se bättre och jag hoppas att fort­sätta med denna posi­tiva utveck­ling.

Tror du att Imvi har poten­tial att hjälpa många?

- Absolut! På samma sätt som cochle­aimplan­tat hjälper vid hör­sel­pro­blem när vanliga hör­ap­pa­ra­ter inte räcker till, tror jag att Imvi kan hjälpa många med dub­bel­se­ende och sam­syns­pro­blem.

Hur san­no­likt är det att du rekom­men­de­rar Imvi till en kollega eller vän på en skala från 1–10?

- Jag skulle ge 8 för trä­ningen och 10 för kundsup­por­ten.

Vi tackar Börje för hans tid och önskar honom fort­satt fram­gång med trä­ningen. Hans histo­ria inspi­re­rar oss att fort­sätta utveckla och för­bättra våra tjäns­ter för att behandla sam­syns­pro­blem och hjälpa fler att nå sina mål. 

Tänk vad roligt att man kan träna upp hjärnan även vid gamla skador!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder