Blogg

Imvi intervjuas i podden Funkismorsorna

Vår VD Peter Carls­son inter­vjuas om Imvi Labs träning av de grymma Fun­kis­mor­sorna. Så här beskri­ver de avsnit­tet: “Denna vecka har vi ett super­spän­nande sam­ar­bete med Imvi labs, som har

Läs mer

Vårt samsynstest

Imvi är en digital tjänst som använ­der ett eta­ble­rat test som heter CISS. CISS, eller Con­ver­gence Insuf­fi­ci­ency Symptom Survey, är en skala som används för att bedöma sym­to­men på kon­ver­gen­sin­suf­fi­ci­ens,

Läs mer

Imvi Labs och Binogi i samarbete för stärkt lästräning

Binogi till­han­da­hål­ler korta utbild­nings­fil­mer som bygger på sto­ry­tel­ling och fångar tit­ta­rens intresse. Allt utveck­lat evi­dens­ba­se­rat av Språk­pro­jek­tet. Imvi Labs har till­sam­mans med Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en träning för hjär­nans koor­di­na­tion

Läs mer
vr-träning för att bli av med dold skelning

Underhållande hjärngympa ger bättre läsning

Under­hål­lande hjärn­gympa ger bättre läsning Ett okänt folk­häl­so­pro­blem i ena ring­hör­nan. VR-glas­ö­­­gon och en app i den andra. Imvi Labs, ett svenskt tech­bo­lag, har skapat en inno­va­tiv lösning som stödjer

Läs mer

Imvi Labs gästar Dyssepodden

För andra gången i ord­ningen så gästar Peter Carls­son, VD på Imvi Labs, Dys­se­pod­den. Både Oliver, som är med och driver Dys­se­pod­den och Johanna Lind­gren Chins dotter har genom­fört Imvi

Läs mer