Allmänna villkor

Hej!

Vad kul att du vill träna din samsyn och förbättra din läsförmåga med oss på Imvi Labs!

Det här är våra använ­dar­vill­kor och det är viktigt att du läser igenom detta doku­ment eftersom det beskri­ver dina rät­tig­he­ter men också ett antal skyl­dig­he­ter som du har som använ­dare. Du kan också hitta vår integri­tets­po­licy här. Här beskri­ver vi hur vi använ­der cookies, behand­lar dina per­son­upp­gif­ter, vad vi gör för att skydda dem och var du kan vända dig om du har några frågor kring vår per­son­upp­gifts­be­hand­ling.